° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. Kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Repètwa kadanse nan lemonn 

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou Se Youn  >  Repètwa

Repètwa kadanse nou pran dinamik richès pratik ki devlope sou tout planèt la. 

Espas sila a se kote tradisyon kontre ak modènite. 

Ou gen pou pran anpil plezi si w se fanatik danse. 

Si w rive isit la atoutaza nan fè rechèch, ou gen pou jwenn bèl trezò. 

Valè tradisyon nan modènité epi benefis modènite jwenn nan tradisyon, se apròch sa nou pran odela tout konvansyon. 


"Yon ti farinay lapli danse nan tout kò m...
mwen chèche rèv lezòm... pou lavi fiti"

~   André Fouad

Pran plas dofis pou w apreseye richès repètwa sila a

 • Ou sansib pou aprann sou diferans ak resanblans?

 • Ou vle obsève epi eksplore san limit?

 • Ou gen ouvèti pou fè vibrasyon w monte ak dekouvèt epi vizyon kilti nan lemonn ki pote lòt pèsepsyon ?

Espas sila a ap ba w nannan pou yon vwayaj ekstraòdinè nan lemonn.


Ki sa w ap jwenn tout bon?

W ap jwenn enfòmasyon sou tout kategori aktivite ki gen rapò ak kadanse, tankou mizik, estil kadans, dansè, video, estidyo, travay, boutik epi evènman entènasyonal.

N ap plonje nan listwa, aktivite, kalandrye fèt nan lemonn ak antrevi depi nan tradisyon rive nan modènite kadans kontanporen. 

Nou pran anpil fyète pou nou mennen planèt la toupre dwèt ou. 

Nou vle pou w enpregne w nan obsève epi pran sans vibrasyon tout kilti sou planèt la, pou w wè kijan yo gen rezonans pozitif ak kadanse lavi detoulejou w.

Jounen sila pral... 

 • egize imajinè w sou lòt dimansyon epi memwa kò w sou ouvèti mayifik. 
   
 • mennen konsyans pou w apresye pi fò, pi fon, vitalite ak kreyativite w, depase tan tout bon. 

 • revele ke koneksyon toujou pi fò ak pwòp tèt ou ap toujou anplas. 

N ap reponn bezwen w pou w konprann toujou pi byen epi pou w konnen kote ou ka jwenn bèl espas pou w kadanse.

Ki sa nou di sou sèn pou kadanse? 

Sèn pou kadanse toupatou! Tout bon! 

N ap mennen konsyans sou bagay ekstraòdinè ke nou ka viv depi pwòp kay nou rive kote nou poko konnen nan kilti kemèt epi endijèn. N ap dekouvri trezò nan lekòl kadanse epi atelye lokal, entènasyonal oubyen retrèt sou kadans mouvman nou.

Sèn pou kadanse ka yon kote fizik ou non.

Se kote nou fè youn ak kadanse nou, Se kote nou pran tout benefis kadans ak fòs konsyans nou aklè de...

 • anrasinman pi byen epi ankraj pi lwen pase tan

 • detant pou lekout tèt nou ak kò nou, debarase de tout tansyon, estrès ou blokaj 

 • kouran enèji ki koule pi byen pou ogmante kapital sante nou epi fonksyon entèn nou. 
   
 • lajwa sanfin

 • ekilib ak amoni

Repètwa kadans se kote nanm nou danse lakay nou toupatou nan lemonn.


pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w...  Partage tes pensées...  Have your say...