° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Nou se Youn

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou se Youn

Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid! Namaste!

"Nanm mwen onore nanm ou. Mwen onore nan ou kote tout linivè nan plas li.  Mwen onore mouvman ak konsyans ou, prezans, entegrite, kreyativite, detèminasyon grandi w, limyè, lanmou, laverite, belte ak serenite andan w, paske yo andan m tou. Nan pataje tout sa, nou se youn, nou se menm. Nou ini."

Nou ka toujou la, youn pou lòt, ak enèji pozitif kadans kè, kò, tèt ak nanm nou.

Menm jan ak Pye Bwa Lavi a, jan nou parèt se jan nou pran rasin andedan tankou deyò.

Pi piti ninik lavi toujou file sou tout kouti tout tan.

Menm jan ak Pye Bwa Lavi a, mwen se oumenn epi tout moun epi tout bagay.

Mwen se oumenm epi tout moun ki vin konekte avè nou, yon jan ou yon lòt, depre tankou delwen.

Eske w kwè nan abondans avèk lanmou epi entegrite, amoni mouvman ak konsyans, konpreyansyon pwofondè pwòp tèt nou, atravè ekilib nan mouvman kreyativite nou, respè nan rapò nou youn ak lòt epi kilti byennèt kè, kò, tèt ak nanm nou?

Se konsa mwen wè aklè, mwen menm avè w, chak jou ak plis fòs.

Nou viv, n ap kadanse epi n ap pran rasin ak sa nou panse. Se yon lwa fondamantal lanati. Nou fè pati lanati.

Chak ti mòso pawòl sajès nou pataje, se yon eleman kle nan fondas pye bwa lavi nou k ap fleri oubyen yon pousyè zetwal k ap klere chemen an pi plis toujou.

Nou kapab kreye lakou byennèt ak richès total pou tout jenerasyon, kare pou nou tout kadanse lavi a djanm, anfòm total kapital.


Si w konprann li byen, esans kadanse kenbe pouvwa revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Danse lavi sou kadans verite nanm ou

Tout sa nou bezwen tou pre andan nou pou nou toujou an amoni ak boulòn ti katkat nou.

Tou pre pou nou entegre vitalite prezans nou nan mouvman ak konsyans.

Tou pre pou nou rekonèt pwisans kadanse nou.

Tou pre pou swen tèt nou ki fè nou dibyen jouk nan nannan.

Tou pre pou kreyativite nou lib elibè.

Tou pre pou nou kreye byennèt ak richès total entegral.

Nou nan senplisite tout sa ki otantik ak zòrèy atantif. Nou nan senplisite alekout ak kè leje epi kè sensè.

prezan, appresye, entegre

Nou se youn lè nou prezan, nou aprann apresye epi entegre pwisans kadans enèji vital nou ki konekte ak linivè. Se baz vibrasyon nou pou byenèt nou emosyonèl, fizik, espirityèl. Se baz pou nou kreye valè sosyal epi ekonomik djanm pou tout jenerayon.


Nou bezwen kadanse lavi lib absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè.


Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou

Aksyon nou sou kadans mouvman ak konsyans bay tèt nou limyè k ap klere lwen. Pye bwa lavi nou ap pouse epi fleri sou kadans aksyon nou tandike rasin nou ap vin pi solid. 

Nou se youn pou nou rekonèt byenfè kadanse prezans total nou menm nan chemen ki pa toujou deja trase.

Nou se youn pou nou kadanse lavi jan pou nanm nou vibre ak lajwa prezans nou nan tout aspè lavi a.

Nou se youn pou nou viv chalè chak moman chaje ak kreyativite prezans nou anmouvman ak konsyans, pasyon, ekilib epi amoni alawonnbadè.

Annou kreye lakou byennèt ak richès total entegral, yon moun alafwa, nou tout ansekans konsekan tout kote tout nivo...

Jwèt timoun chaje ak lanmou!

Kijan pou nou kreye lakou byennèt ak richès total entegral?

  1. Itilize fòs byenfè kadanse anmouvman ak konsyans pou tabli baz ak kè yon fondasyon byennèt kò, nanm ak lespri ki solid, depase tan an.

  2. Pran konsyans ke sa ki toujou nan lespri w, se sa w ye epi se konsa w ap evolye.

  3. Manbre kouraj ou pou w  pran opòtinite ak entegrite epi bati lidèchip ak bon jan ekzanp.

Nou gen 20 ane nan kouti, n ap bati fondasyon bèl konpayi solidarite entènasyonal, Kadans Wonn Sakre Sivilizasyon Nou, ak valè ki ankre nan respè tèt nou epi tout kilti, fondas yo epi environman yo.

Tankou siwo rale myèl, yon menm vibrasyon pou rale nou tout.

Vibrasyon sila a, se lanmidon lakòl pou kenbe nou ansanm djanm, solidè, nan tout sa n ap fè.

Vibrasyon sila a, layite nan tout kè nou, anndan nannan nou, nan fon zantray nou.

Vibrasyon sila a, se fòs pou nou sanble kouray nan menm dyakout, kole zepòl pou kreye, vanse, pwogrese, fè reyònnen, manifeste tout fòs kadans sajès zansèt, bèlte, enèji, ki lakay, nan zantray nou.

Vibrasyon sila a, se pou nou pataje, pou nou soutni youn lòt, li pa dwe ret antere, gaspiye...

Nou se souf lavi lè nou kadanse nanm louvri lib...

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../