Nou se Youn

Akèy: Kadanse Nou Se Mouvman Konsyans Nou > Enèji LaviNou se Youn  ekri pa  Turenne Joseph (Tilarenn)

Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!
Namaste! Ase! Ayibobo!

"Nanm mwen onore nanm ou. Mwen onore nan ou kote tout linivè nan plas li.  Mwen onore konsyans mouvman w, prezans, entegrite, kreyativite, detèminasyon grandi w, limyè, lanmou, laverite, belte ak serenite andan w, paske yo andan m tou. Nan pataje tout sa, nou se youn, nou se menm. Nou ini ak enèji lavi."

Nou ka toujou la, youn pou lòt, ak enèji pozitif kadans kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Menm jan ak enèji lavi rasin Pye Bwa Lavi a, jan nou parèt se jan nou pran rasin andedan tankou deyò.

Pi piti ninik enèji lavi toujou file sou tout kouti tout tan.

Menm jan ak enèji lavi rasin Pye Bwa Lavi a, mwen se oumenn epi tout moun epi tout bagay.

Mwen se oumenm epi tout moun ki vin konekte avèk nou, yon jan ou yon lòt, depre tankou delwen.

Eske w kwè nan abondans avèk lanmou epi entegrite, amoni konsyans mouvman nou, konpreyansyon pwofondè pwòp tèt nou, atravè ekilib mouvman kreyativite nou, respè nan rapò nou youn ak lòt epi kilti byennèt kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou?

Se konsa mwen wè aklè, mwen menm avè w, chak jou ak plis fòs.

Nou viv, n ap kadanse epi n ap pran rasin jan nou fè lide. Se yon lwa fondamantal lanati. Nou fè pati lanati.

Chak ti mòso pawòl nou pataje, se yon eleman kle nan fondas pye bwa lavi nou k ap boujonnen oubyen yon pousyè zetwal k ap klere chemen an pi plis toujou.

Nou kapab kreye lakou byennèt ak richès total pou tout jenerasyon, kare pou nou tout kadanse lavi a djanm, anfòm total kapital.

Si w konprann li byen, esans kadanse w kenbe pouvwa revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.


Danse lavi sou kadans verite nanm ou

Tout sa nou bezwen tou pre andan nou pou nou toujou an amoni ak boulòn ti katkat nou.

Tou pre pou nou entegre vitalite prezans total nou ak konsyans mouvman nou.

Tou pre pou nou rekonèt pwisans kadanse nou.

Tou pre pou swen tèt nou ki fè nou dibyen jouk nan nannan.

Tou pre pou kreyativite nou lib elibè.

Tou pre pou nou kreye byennèt ak richès total entegral.

Nou nan senplisite tout sa ki otantik ak zòrèy atantif. Nou nan senplisite alekout ak kè leje epi kè sensè.

prezan, appresye, entegre

Nou se youn lè nou prezan, nou aprann apresye epi entegre pwisans enèji lavi nou ki konekte ak linivè. Se baz vibrasyon nou pou byenèt nou emosyonèl, fizik, espirityèl. Se baz pou nou kreye valè sosyal epi ekonomik djanm pou tout jenerayon.

Nou bezwen kadanse lavi lib absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou

Aksyon nou sou kadans konsyans mouvman nou bay tèt nou limyè k ap klere lwen. Pye bwa lavi nou ap pouse epi boujonnen sou kadans aksyon nou tandike rasin nou ap vin pi solid. 

Nou se youn pou nou rekonèt byenfè kadanse prezans total nou menm nan chemen ki pa toujou deja trase.

Nou se youn pou nou kadanse lavi jan pou nanm nou vibre ak lajwa prezans total nou nan tout aspè lavi a.

Nou se youn pou nou viv chalè chak moman chaje ak kreyativite prezans  ak konsyans mouvman nou, pasyon, ekilib epi amoni alawonnbadè.

Annou kreye lakou byennèt ak richès total entegral, yon moun alafwa, toujou konsekan nan tout nivo...

Jwèt timoun chaje ak lanmou!

Kijan pou nou kreye lakou byennèt ak richès total entegral?

  1. Itilize fòs byenfè kadanse anmouvman ak konsyans pou tabli baz ak kè yon fondasyon byennèt kò, nanm ak lespri ki solid, depase tan an.

  2. Pran konsyans ke sa ki toujou nan lespri w, se sa w ye epi se konsa w ap evolye.

  3. Manbre kouraj ou pou w  pran opòtinite ak entegrite epi bati lidèchip ak bon jan ekzanp.

Nou gen 20 ane nan kouti, n ap bati fondasyon bèl konpayi solidarite entènasyonal, Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou, ak valè ki ankre nan respè tèt nou epi tout kilti, fondas yo epi environman yo.

Tankou siwo rale myèl, yon menm vibrasyon pou rale nou tout.

Vibrasyon sila a, se lanmidon lakòl pou kenbe nou ansanm djanm, solidè, nan tout sa n ap fè.

Vibrasyon sila a, layite nan tout kè nou, anndan nannan nou, nan fon zantray nou.

Vibrasyon sila a, se fòs pou nou sanble kouray nan menm dyakout, kole zepòl pou kreye, vanse, pwogrese, fè reyònnen, manifeste tout fòs kadans sajès zansèt, bèlte, enèji, ki lakay, nan zantray nou.

Vibrasyon sila a, se pou nou pataje, pou nou soutni youn lòt, li pa dwe ret antere, gaspiye...

Nou se souf lavi lè nou kadanse nanm louvri lib...

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa prezans total nou pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans konsyans mouvman nou.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../