° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Nou se Yonn

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Kadans Mwen  >  Nou se Yonn

Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

Nou ka toujou la, yonn pou lòt, ak enèji pozitif kadans kè, kò, tèt ak nanm nou.

Nou reflete sou yonn ak lòt tankou modèl Pye Bwa Lavi a, andan tankou deyò.

Pi piti ninik lavi toujou file sou tout kouti tout tan.

Tankou Pye Bwa Lavi a, mwen se oumenn epi tout moun epi tout bagay.

Mwen se oumenm epi tout moun ki vin konekte avè nou, yon jan ou yon lòt, pre tankou lwen.

Eske w kwè nan abondans avèk lanmou epi entegrite, amoni mouvman ak konsyans, konpreyansyon pwofondè pwòp tèt nou, atravè ekilib nan mouvman kreyativite nou, respè nan rapò nou yonn ak lòt epi kilti byennèt kè, kò, tèt ak nanm nou?

Se konsa mwen wè aklè, mwen menm avè w, chak jou ak plis fòs.

Nou viv, n ap vini epi n ap rete modle ak sa nou panse. Se yon lwa fondamantal lanati. 

Chak ti mòso pawòl sajès nou pataje, se yon eleman kle nan fondas pye bwa lavi nou k ap fleri oubyen yon pousyè zetwal k ap klere chemen an pi plis toujou.

Nou kapab kreye lakou byennèt ak richès total pou tout jenerasyon, kare pou nou tout byen danse lavi a djanm, anfòm total kapital.


Si w konprann li byen, esans kadans danse kenbe pouvwa revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Danse lavi sou kadans verite nanm ou

Tout sa nou bezwen tou pre andan nou pou nou kenbe boulon ti katkat nou.

Tou pre pou nou kreye lakou byennèt ak richès total.

Tou pre pou nou entegre bèl sous enèji vital prezans nou nan mouvman ak konsyans.

Tou pre tankou kadans nou.

Tou pre tankou swen pou nouri tout nannan nou.

Tou pre tankou kreyativite lib.

Nou nan senplisite tout sa ki otantik epi ki mande zorèy atantif. Nou nan senplisite alekout ak kè leje epi kè sensè.

prezan, appresye, entegre

Nou se yonn lè nou prezan, nou aprann apresye epi entegre kadans nou ak enèji vital nou ki konekte ak linivè.  Se baz fòs vibrasyon nou. Se baz byenfè espirityèl, emosyonèl, fizik epi sosyal. Se baz ki ka entegre valè ekonomik djanm pou tout jenerayon.


Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè.


Nou se Yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou

Aksyon nou nan mouvman ak konsyans pote limyè pou tèt nou k ap klere lwen. Pye bwa lavi a, anndan tankou deyò, ap fleri sou aksyon sa yo tandike n ap pran rasin pi byen. 

Nou se yonn pou nou reklame byenfè danse ki se sous enspirasyon nan chemen ki pa toujou deja trase.

Nou se yonn pou nou danse lavi, fè nanm nou vibre nan tout aspè lavi a pou chalè chak moman chaje ak kreyativite mouvman ak konsyans epi pasyon, ekilib ak amoni alawonnbadè.

Annou kreye lakou byennèt ak richès total entegral, yon moun alafwa... Jwèt timoun chaje ak lanmou!

Kijan pou nou kreye lakou byennèt ak richès total entegral?

  1. Itilize fòs byenfè kadans nan mouvman ak konsyans pou tabli baz ak kè yon fondasyon byennèt kò, nanm ak lespri ki solid, depase tan an.

  2. Reyalize, sa ki toujou nan lespri w, se sa w ye epi se konsa w ap evolye.

  3. Manbre kouraj ou pou w  pran opòtinite ak entegrite epi bati lidèchip ak bon jan ekzanp.

Nou gen 20 ane nan kouti, n ap bati fondasyon bèl konpayi solidarite entènasyonal, Lakou Sivilizasyon Sakre Nou Sou Konkèt Tèt Nou, ak valè ki ankre nan respè tout kilti, fondas yo epi environman yo.

Tankou siwo rale myèl, yon menm vibrasyon pou rale nou tout.

Vibrasyon sila a, se lanmidon lakòl pou kenbe nou ansanm djanm, solidè, nan tout sa n ap fè.

Vibrasyon sila a, layite nan tout kè nou, anndan nannan nou, nan fon zantray nou.

Vibrasyon sila a, se fòs pou nou sanble kouray nan menm dyakout, kole zepòl pou kreye, vanse, pwogrese, fè reyònnen, manifeste tout fòs loray ak sajès zansèt, bèlte, enèji, ki lakay, nan zantray nou.

 Vibrasyon sila a, se pou nou pataje, soulve yonn lòt, li pa dwe ret antere, gaspiye...


Nou se souf lavi lè nou pran danse nanm louvri...

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


* an anglè
** an fransè


soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...