° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Fòmilè kontak epi Onè prezans ou

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou Se Youn  >  Kontak

Utilize fòmilè kontak sa a pou w kominike avè nou alèz. Ak onè, plis enfòmasyon ap swiv...

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  

Prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans

Se yon gwo defi pou nou pataje nan plizyè lang, pwisans revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekononik, prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.

Pwisans sa a se lajwa, kreyativite, vanyans, byennèt ak lafòm total, nou keyi nan rasin, esans vitalite nou.

Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital.

Se bèl plezi pou nou ouvè lakonesans ak konsyans nou sou lemonn antye. 

Se yon jounen kè kontan nètale pou nou touche esans vitalité nou ak reyònman rit verite integrite kè ak kò nou. 

Nou se Youn!

Nou simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn pouvwa revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou sou kadans mouvman ak konsyans k ap avive pwisans fòs enteryè nou.Pataj sou Renmen Danse<r>
Foto: tradisyon danse Gwoka | Deviant Art

Kadans Nou

Kadans Nou ba w plas. 

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, lanmou danse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pale pawòl ou.

Pale de eksperyans ou.

Pale jan w pito.

Pale ak rit pawòl kè ak kò w. 

Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Pawòl Pou Ou!

Kijan w kadanse?

Pataje santiman w, eksperyans ou, espwa w, lanmou mouvman w, lajwa kadanse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje touswit.

Ou fè konesans avè m pi plis sou Jan mwen kadanse.  

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman pou w apresye epi adopte alèz rit kadanse nou pou byennèt total entegral nou...

Nou bezwen kadanse lavi lib elibè absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!

Rit pou baz kontak nou

Paske rit se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Esans vitalite espas sila a repoze sou rit ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite.*

Se anmouvman kadanse mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi sanparèy pou mwen eksplike pwisans prezans nou sou kadans rit mouvman ak konsyans nou avèk mo

Mwen avanse paske chak pataj nou met devan vin kore nou pi byen, pi djanm.

Mwen mete kouraj mwen devan pou m bwote nan espas sila a bèl enèji ki nan zantray mwen ak tout sa m ap jwenn nan chèchè konnen.

Nan Boutik Kado a, nou avanse tou ak liv, film, mizik ak atizay pou akonpaye nou nan chemen konkèt tèt nou sila.

Kòmanse jounen an 

Nou se Youn!
Jounen nou ansanm komanse la a. 

Lanmou, lajwa, respè, entegrite, pasyon pou ekilib ak amoni toupatou, ap viv nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout atansyon wout la mande pou nou toujou kadanse fòs enèji vital nou.

Se kadans ki fè kè n bat! 
Kite lespri nanm kadans nou deplwaye lib-elibè!

* enfòmasyon an anglè sèlman

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../