° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Danse lavi sou kadans prezans ou ak pwisans swen tèt ou pou konkèt kè, kò, nanm ak lespri w pou ekilib epi amoni alawonnbadè

Eritaj pwisans kadanse swen tèt nou pou konkèt tèt nou

 Onè  >  Kadanse swen tèt nou pou konkèt tèt nou

Ou bezwen fè kò ak kò w, libere lapawòl ou, mete tèt ou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas ou nètale.

Kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon pou nou viv ekilib ak amoni sòti nan nannan nanm nou rive nan langaj kè, kò ak lespri nou.

Espas sa a se yon kwaze chemen.

N ap pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye eritaj fondamantal pwisans konsyans prezans total nou. N ap vibre sou kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Pataje...

Toutotan nou konprann li byen, kadanse nou gen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Rit mouvman eksprime epi defini eksperyans kò nou jan nou chwazi.

Mwen ankouraje w pran plas alèz.
Kite tout zèt ou viv moman yo. Kite rit nanm mo yo soulve w

Entè-aji! Pataje nètale!
Poze kesyon / bay repons
kè w, kò w, lespri w ak nanm ou santi, viv.
Kite maji nanm kadanse w deplwaye.

Pataj se kè lavi nou

OBJEKTIF AK VISYON

  • Konekte ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore koperasyon ak echanj dinamik sou esans prezans nou nan mouvman

  • Entegre rit souf nou pou bawomèt epi konnen kijan nou ajiste l pou n pi byen viv chalè chak jou ak chak moman

  • Pran tout avantaj nou jwenn nan posibilite espas sila ofri pou voye monte elan ekilib epi amoni global iltim

(Se mayifik sa nou ka aprann epi reyalize ak lakonesans pwòp tèt nou epi mete eksperyans nou, énèji ak fòs nou ansanm)

ESPAS SILA A

  • yon espas akèy pou nou rechaje

  • yon espas nou pataje pou nou poze, rekonèt epi fè kò ak konkèt tèt nou

  • yon espas limyè pou nou fòtifye byennèt nou byen djanm

  • yon espas nou louvri sou mouvman lavi nou ak tout konsyans

Kadanse nou...

Nou bezwen fè kò ak kò nou, libere lapawòl nou, mete tèt nou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas nou nètale. Nou bezwen eksprime tout sa nou ye, pataje kwayans nou, kè soté nou ak valè nou. Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou, tolerans ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. 

Tout rit kadanse ki genyen nan lemonn fèt pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun rekonèt enpòtans kadanse nou nan lavi nou.

Li gen sous divinite.

Li bay plezi bèl detant.

Li founi kannal pou reyònman vibrasyon lèzom.

Li transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. 

Fòs li nouri fondas nanm nou.

Ènèji li depase kò ak tan.

Ou dakò?

Pearl Primus di aklè kouman kadanse nou aprann nou dekouple tan an epi transande tout baryè ki kapab egziste:

"Rit kadanse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, 
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.         

My Statement in Accelerated Motion Dance History

Ki vize iltim nou?

N ap konekte ak moun toupatou sou latè. N ap pran aprantisaj nan eksperyans lan. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini

N ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon kadanse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.


Rasin Mapou ak Azor deplwaye eritaj kadanse zansèt nou yo pou chante nesite règleman sou chemen prezans total nou

Nou te tout yon fwa, yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou tout konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadanse nou konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas nou, enèji lavi nou.

Eritaj kadanse nou se enèji lavi nou, rit nanm nou, esans nou ki se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.

Kijan nou jwi bèl eritaj sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritj kadanse nou pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritj kadanse nou pote epi entegre benefis yo atravè rit

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rityèl lematen, antrennman, mete nou anmouvman, mache.


Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit

Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit, lè nou prezan, nou aprann apresye li epi entegre fòs li byen:

Nou prezan 

lè nou la ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye 

sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji vital pozitif la pou nou viv li plis an pwofondè.

Nou rafine konsyans nou epi entegre 

fòs rit yo toujou pi byen.

3 kle esansyèl...

Ou bezwen fè kò ak kò w, libere lapawòl ou, mete tèt ou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas ou nètale. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w, tolerans ak disiplin pou w pi byen ko-evolye nan linivè.

Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w, plis estim ak konfyans, pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w nan pouswit lakontantman lavi w.

Men 3 kle esansyèl:

3 kle esansyèl eritaj kadans nan pouswit lakontantman lavi nou: prezans, apresye, entegre...

Kle sa yo kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

Prezans nou nan mouvman ak konsyans pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen epi reyònman nou nan linivè.

Mouvman ak konsyans kapab avive pwisans fòs enteryè nou, kè, kò, tèt epi nanm nou an amoni.

Nou jwi pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou lè nou entegre fòs prezans nou ak tout pwodondè lajwa mouvman ak konsyans.

Nou mache fèm nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou. 

Kapasite iltim kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon

Onè! Pran plas alèz...

Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a sou kadans prezans total nou. 

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Nou nan pataj ak konviksyon ki nan tout fòs enèji pozitif rit nanm nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. N ap resevwa epi simaye pawòl sajès

N ap mache  konnen sou wonn sakre, enèji vital nouvèvèy, lekòl epi tradisyon

N ap aprann kadanse epi etidye byenfè antrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit kadanse.

N ap devlope lakonesans tèt nou pi plis. 

N ap jwi ekilib epi amoni nan lajwa swen tèt nou pou konkèt tèt nou sou kadans prezans nou nan mouvman ak konsyans.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.


''Pou konprann kilti yon pèp, etidye jan l kadanse.
Pou konprann kadanse l, etidye pèp la.''

 ~ Chuck Davis

Kontni espas sila a
Entèpretasyon Kadans a peyi la, yon mizik a peyi la kote SOFT kesyonnen kadanse nou.


Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto

Kijan w kadanse?

Pataje santiman w, eksperyans ou, espwa w, lanmou mouvman w, lajwa kadanse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pawòl pou ou...

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../