Kadanse nou se pwisans konsyans mouvman nou ki aksesib fasil

Kadanse Nou Se Mouvman Konsyans Nou | Otè / editè:  Turenne Joseph (Tilarenn)

Pwisans konsyans mouvman nou pèmèt nou viv prezans total nou nan chak moman lib elibè tou senp.

Fè kò ak kò w. Libere lajwa lapawòl pwisans entèn ou. Anliyen w ak lesansyèl. Viv aspirasyon w nètale. Kadanse Lanmou ak Respè.

Viv eksperyans kadanse w kòm kle metrès prezans total ou lib. 

Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou viv pwisans prezans total nou ak enèji konsyans mouvman nou: kominikasyon ak lanmou inivèsèl epi onèt asire. 

Kadanse nou mete nou djanm ak lajwa ki moun nou ye tout bon pou nou viv ekilib ak amoni sòti nan nannan rive nan langaj kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Prezans total nou kwaze chemen idantite nou ak enèji lavi nou.

Nan espas sa a n ap pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye lajwa eritaj fondamantal kadanse prezans total nou. 

Fè kò ak kò w. Libere lajwa lapawòl pwisans entèn ou. Anliyen w ak lesansyèl. Viv aspirasyon w nètale. Kadanse Lanmou ak Respè.

Pataj se kè lavi nou

Isit la nou fouye lakonesans ak byen konprann.

Rit mouvman eksprime epi defini eksperyans kò nou jan nou chwazi. Toutotan nou konprann li byen, kadanse nou gen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Chemen sila a gen anpil pwisans.
Kite tout zèt ou viv moman yo. Kite rit nanm mo yo soulve w

OBJEKTIF NOU

  • Apresye fòs idantite nou nan lajwa prezans total nou. Nouri vibrasyon konsyans chak mouvman nou. Pataje ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore koperasyon. Konekte.

  • Entegre rit souf nou pou bawomèt swen tèt nou. Konnen kijan pou nou ajiste enèji lavi nou pou nou pi byen viv chalè chak jou nan chak moman.

  • Deplwaye konfyans pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

(Se bagay solid jan nou kanpe djanm nan lakonesans idantite nou, konkèt tèt nou. Se mayifik sa nou ka aprann. Se ektraòdinè sa nou ka reyalize nan mete eksperyans nou, énèji ak fòs nou ansanm)

VISYON NOU

  • yon espas akèy pou nou rechaje

  • yon espas pataj pou nou poze, rekonèt epi fè kò ak lajwa idantite nou, konkèt tèt nou

  • yon espas limyè pou swen tèt nou onèt

  • yon espas pataj sou prezans total nou ak konsyans chak mouvman nou

Kadanse...


  Nou bezwen fè kò ak kò nou.

♥  Nou bezwen libere lajwa lapawòl pwisans entèn nou.

♥  Nou bezwen anliyen nou ak lesansyèl. Nou bezwen viv aspirasyon nou nètale.

♥  Nou bezwen eksprime tout sa nou ye tout bon.

♥  Nou bezwen pataje kwayans nou, kè soté nou ak valè nou.

♥  Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou.

♥  Nou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè.

♥  Nou bezwen kadanse lanmou ak respè. Nou bezwen fè kò ak kò nou. Nou bezwen libere lajwa lapawòl pwisans entèn nou. Nou bezwen anliyen nou ak lesansyèl. Nou bezwen viv aspirasyon nou nètale. Nou bezwen eksprime tout sa nou ye tout bon.

Nou bezwen pataje kwayans nou, kè soté nou ak valè nou. Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou. Nou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. Nou bezwen kadanse lanmou ak respè. 

Tout rit kadanse ki genyen nan lemonn fèt pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun rekonèt enpòtans kadanse nou nan lavi nou.

Li gen sous divinite.

Li bay plezi bèl detant.

Li founi kannal pou reyònman vibrasyon lèzom.

Li transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. 

Fòs li nouri fondas nanm nou.

Ènèji li depase kò ak tan.

Ou dakò?

Pearl Primus di aklè kouman kadanse nou aprann nou dekouple tan an epi transande tout baryè ki kapab egziste:

"Rit kadanse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, 
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.         

Pearl Primus
My Statement in Accelerated Motion Dance History


Ki vize iltim nou?

Rit nanm nou se esans enfini enèji lavi nou

N ap konekte ak moun toupatou sou latè. N ap fè aprantisaj nan eksperyans lan. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini

N ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon kadanse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.


Rasin Mapou ak Azor deplwaye eritaj kadanse zansèt nou yo pou chante nesite règleman sou chemen prezans total nou

Nou te tout yon fwa, yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou tout konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadanse nou konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas nou, enèji lavi nou.

Eritaj kadanse nou, rit nanm nou, se esans enfini enèji lavi nou. Enèji lavi nou se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.

Kijan nou jwi bèl eritaj sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo atravè rit

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rityèl lematen, antrennman, obsève lanati, mete nou anmouvman, mache.Nou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi nou ak rit, lè nou prezan, nou aprann apresye li epi entegre fòs li byen:

Nou prezan 

lè nou la ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye 

sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji pozifif lavi nou pou nou plis pwofonde li.

Nou rafine konsyans nou epi entegre fòs rit yo toujou pi byen.

Nou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi nou ak rit

3 kle esansyèl...

Ou bezwen fè kò ak kò w. Ou bezwen libere lajwa lapawòl pwisans entèn ou. Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen viv aspirasyon w nètale. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w. Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou w pi byen ko-evolye nan linivè. Ou bezwen kadanse lanmou ak respè alenfini.

Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w. Ou vle plis estim ak konfyans. Ou vle pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w. Ou vle jwi lajwa lakontantman ki moun ou ye tout bon. Ou vle toujou pi byen kadanse lanmou ak respè.

3 kle esansyèl eritaj kadans nan pouswit lakontantman lavi nou: prezans, apresye, entegre...

Men 3 kle esansyèl:

Kle sa yo kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

Prezans nou ak konsyans mouvman nou pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen epi reyònman nou nan linivè.

Konsyans mouvman nou kapab avive pwisans fòs enteryè nou, kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou an amoni.

Nou jwi pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou lè nou entegre fòs prezans total nou ak tout pwodondè lajwa konsyans mouvman nou.

Nou mache fèm nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou. 

Kapasite iltim kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon

Onè! Pran plas alèz...

Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a sou kadans prezans total nou. 

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif rit nanm nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. N ap resevwa epi simaye pawòl kadanse nou

N ap mache  konnen sou wonn sakre, enèji lavi nouvèvèy, lekòl epi tradisyon

N ap aprann danse epi etidye byenfè antrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit kadanse.

N ap devlope lakonesans tèt nou pi plis. N ap jwi ekilib epi amoni nan lajwa swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans total sou kadans konsyans mouvman nou.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.

Entè-aji! Pataje nètale!
Poze kesyon, bay repons kè w, kò w, lespri w ak nanm ou santi, ou viv. Kite maji nanm kadanse w deplwaye.

Kapasite iltim kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bonKontni espas sila a

Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, defi swen tèt ak konkèt tèt ou, kadanse prezans total ou, lajwa kadanse lavi w...

Pawòl pou ou...


prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa prezans total nou pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans konsyans mouvman nou.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../