° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas chaje enfliyans pwisans kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans konsyans total nou ak enèji mouvman.  Eske gen pi bon mwayen pase kominikasyon inivèsèl sila a pou nou pataje sou esans nou?  Lesansyèl nan nannan nou. Se sa ki fè pwisans prezans epi mouvman ak konsyans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

° Resevwa 5 moman majik kadans prezans ak konsyans total

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Danse lavi ak prezans epi tout pwisans kadans konkèt kè, kò, tèt ak lespri w lè ou aktive 3 kle sa yo: mouvman ak konsyans, konkèt tèt nou, ekilib epi amoni.

3 kle eritaj pwisans kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou

 Akèy  >  Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou

Ou bezwen fè kò ak kò w, libere lapawòl ou, pran tèt ou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas ou nètale.


Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w, plis estim ak konfyans, pran pi bon swen tèt ak kò w nan pouswit lakontantman lavi w.

Men 3 kle esansyèl:

Kle sa yo kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

Mouvman ak konsyans pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen ak prezans nou nan linivè.

Mouvman ak konsyans kapab avive pwisans fòs enteryè nou ak kè, kò, tèt epi nanm nou an amoni.

N ap mache nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou. N ap jwi pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans nou nan tout pwodondè lajwa mouvman ak konsyans.

Kapasite iltim mouvman ak konsyans mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon

Kapasite iltim mouvman ak konsyans mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon pou nou viv ekilib ak amoni sòti nan nannan nanm nou rive nan langaj kò nou.

OBJEKTIF AK VISYON

  • Konekte ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore koperasyon ak echanj dinamik sou esans nou nan mouvman

  • Entegre rit souf nou pou bawomèt epi konnen kijan nou ajiste l pou n pi byen viv chalè chak jou ak chak moman

  • Pran tout avantaj nou jwen nan posibilite espas sila ofri pou voye monte elan ekilib epi amoni global iltim

(Se mayifik sa nou ka aprann epi reyalize ak lakonesans pwòp tèt nou epi mete eksperyans nou ak fòs nou ansanm)

ESPAS SILA A

  • yon espas akèy pou nou rechaje

  • yon espas nou pataje pou nou poze, rekonèt epi fè kò ak konkèt tèt nou

  • yon espas limyè pou nou fòtifye byennèt nou byen djanm

  • yon espas nou louvri sou mouvman lavi nou ak tout konsyans

Pataje se kè lavi nou


Espas sa a se yon kwaze chemen.

N ap pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye eritaj fondamantal pwisans konsyans total nou sou kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Ou bezwen fè kò ak kò w, libere lapawòl ou, pran tèt ou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas ou nètale. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w, tolerans ak disiplin pou w pi byen ko-evolye nan linivè.

Pataje...

Toutotan nou konprann li byen, rit danse gen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik. Rit mouvman eksprime epi defini eksperyans kò nou jan nou chwazi.

Mwen ankouraje w pran plas alèz.
Kite tout zèt ou viv moman yo. Kite rit nanm mo yo soulve w

Entè-aji! Pataje nètale!
Poze kesyon / bay repons
kè w, kò w, lespri w ak nanm ou santi, ou viv.
Kite maji nanm rit danse w deplwaye.


Kadans...


Nou bezwen fè kò ak kò nou, libere lapawòl nou, mete tèt nou anliyen ak lesansyèl epi swiv aspirasyon fondas nou nètale. Nou bezwen eksprime tout sa nou ye, pataje kwayans nou, kè soté nou ak valè nou. Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou, tolerans ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. 

Tout rit kadans ki genyen nan lemonn grandi pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun rekonèt enpòtans fòs kadans nan lavi nou. Li gen sous divinite. Li bay plezi bèl detant. Li founi kannal pou reyònman vibrasyon lèzom.

Mouvman danse ak konsyans transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. Ou dakò?

Fòs li nouri fondas nanm nou. Ènèji li depase kò ak tan.

Pearl Primus di aklè kouman mouvman danse aprann nou dekouple tan an epi depase tout baryè kiltirèl ki kapab egziste:

"Rit danse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, 
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.         

My Statement in Accelerated Motion Dance History

Ki vize iltim nou?

N ap konekte ak moun toupatou sou latè epi n ap pran aprantisaj nan eksperyans lan san kondisyon. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfiniN ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon rit danse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.

Nou te tout yon fwa, yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadans konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas rit nanm nou, enèji lavi nou.

Eritaj danse se enèji lavi nou, rit nanm nou, esans nou ki se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.

Kijan nou jwi bèl eritaj sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritj kadans pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritj kadans pote epi entegre benefis yo atravè rit


Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rituèl lematen, antrennman, ale deyò epi mete nou an mouvman, mache.

Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit

Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit, lè nou pran li natirèl san kondisyon, aprann apresye li pou entegre fòs li byen:

Nou pran san kondisyon lè n ap viv ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji vital pozitif la pou nou viv li plis an pwofondè, rafine konsyans nou epi entegre fòs rit yo toujou pi byen.

Onè! Pran plas alèz...

Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a ak lemonn antye. 

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan fòs kwaze chemen sila a. Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif rit nanm nou nan danse lavi nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. N ap resevwa epi simaye pawòl sajès

N ap mache  konnen sou lakou sake, fòs vital, atizay, lekòl epi tradisyon

N ap aprann anpil danse epi etidye byenfè entrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit danse.

N ap devlope konesans tèt nou pi plis. 

N ap jwi ekilib epi amoni tout fòs lajwa swen tèt nou pou konkèt tèt nou sou kadans pwisans mouvman ak konsyans. N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.

''Pou konprann kilti yon pèp, etidye jan l danse.
Pou konprann danse l, etidye pèp la.''

 ~ Chuck Davis


Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, yon moman espesyal, lajwa danse lavi w epi defi swen tèt ou!

Pawòl pou ou...


Kontni espas sila aPran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto


Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou se artivis. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...