kadans konkèt tèt nou nan lajwa pwisans mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

° 5 moman majik konsyans total

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

3 cle ki kenbe kadans eritaj lafòm total kapital kò, kè, tèt ak nanm nou

 Akèy  >  Entwodiksyon : Kadans konkèt tèt nou


3 cle yo ki kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital kò, kè, tèt ak nanm nou se:

Espas sa a se yon kwaze chemen. N ap pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye eritaj fondamantal mouvman pou byennèt total nou.

N ap mache nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou tout bon ak kò, kè, tèt epi nanm nou an amoni. N ap jwi pwisans mouvman ak konsyans nan tout pwodondè lajwa konkèt pwòp tèt nou.

Mouvman ak konsyans kapab avive pwisans fòs enteryè nou. Mouvman ak konsyans pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen ak prezans nou nan linivè.

Kapasite iltim rit kadans jwe sou ekilib ak amoni langaj kò nou pou nou viv djanm ak ki moun nou ye tout bon.

Pataj...

Mwen ankouraje w pran plas alèz.
Kite tout zèt ou viv moman yo. Kite rit nanm mo yo soulve w

Entè-aji! Pataje nètale!
Poze kesyon / bay repons
kò w, kè w, lespri w ak nanm ou santi, ou viv.
Kite maji nanm rit danse w deplwaye!

Toutotan nou konprann li byen, rit danse gen fòs revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl. Rit mouvman eksprime epi defini eksperyans kò nou jan nou chwazi.


Poukisa kadans?


Nou bezwen libere lapawòl nou epi pataje kwayans nou, kè sote nou ak valè nou. 
Tout rit kadans ki genyen nan lemonn grandi pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun rekonèt enpòtans fòs kadans nan lavi nou. Li gen sous divinite. Li bay plezi bèl detant. Li founi kannal pou reyònman vibrasyon lèzom.

Mouvman danse ak konsyans transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. Ou dakò?

Fòs li nouri fondas nanm nou. Ènèji li depase kò ak tan.

Pearl Primus di aklè kouman mouvman danse aprann nou dekouple tan an epi depase tout baryè kiltirèl ki kapab egziste :

''Kadans rit danse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou,
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.          

My Statement in Accelerated Motion Dance History

Ki vize iltim nou?

N ap konekte ak moun toupatou sou latè epi n ap pran aprantisaj nan eksperyans lan san kondisyon. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfiniN ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon rit danse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.

Nou te tout yon fwa, yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadans konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas rit nanm nou, enèji lavi nou.

Eritaj danse se enèji lavi nou, rit nanm nou, esans nou ki se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.

Kijan nou jwi bèl eritaj sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou, fòs eritaJ danse pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit. 

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou.

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit, lè nou pran li natirèl san kondisyon, aprann apresye li pou entegre fòs li byen:

Nou pran san kondisyon lè n ap viv ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji vital pozitif la pou nou viv li plis an pwofondè, rafine konsyans nou epi entegre fòs rit yo toujou pi byen.

Onè ! Pran plas alèz...

Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a ak lemonn antye. 

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan fòs kwaze chemen sila a. Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif rit nanm nou nan danse lavi nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. 

N ap resevwa epi simaye pawòl sajès an amoni ak mache  konnen nou sou tradisyonatizaylekòl epi byennèt espirityèl ak lakou sakre

N ap aprann anpil danse epi etidye byenfè entrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit danse.

N ap devlope konesans tèt nou pi plis. 

N ap jwi ekilib epi amoni tout fòs lajwa konkèt pwòp tèt sou kadans pwisans mouvman ak konsyans. N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.


''Pou konprann kilti yon pèp, etidye jan l danse.
Pou konprann danse l, etidye pèp la.''

 ~ Chuck Davis


Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Rezime kontni espas sila a

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi


Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon konkèt tèt nou
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital nou ki se revolisyon mouvman ak konsyans pou ekilib ak amoni sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Commentaires !   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...