° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Kadans mwen se konkèt tèt mwen

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Kadans mwen


Kadans mwen se repann enèji limyè mwen ak pwisans richès konkèt tèt mwen.

Konkèt tèt nou se viv anfòm total, kè, kò, nanm ak lespri pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Repann enèji limyè nou se deploye vibrasyon esans nanm nou.

Kadans se kannal resous byennèt total kapital fondamantal inivèsèl pou ede nou.

Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadans se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak pwisans rèy chèfmèt tèt nou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Kadans mwen kenbe m fèm ak tout konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.

Pwisans konsyans nou toujou aksesib pou nou jwi swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se kannal pou nou touche zèt pwofon nou.

Mwen se Tilarenn, apranti kadans etnològ

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph


Mwen devlope vokasyon m pi plis nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik.

Mwen enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon kadans mwen toujou aklè pou byennèt total kapital. Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 

Vitalite m se fòs rasanbleman.

Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa anpwofondè alenfini, se sous motivasyon.

Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon lajwa pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, mwen vle mennen tout moun danse lavi nan limyè tout potansyèl mouvman ak konsyans nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè sou kadans mwen.

Tou rele m Tilarenn.

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadans mwen koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann ke nou dwe mèt pwòp tèt nou. 

Enèji mwen poze pou m manifeste ak lapawòl mwen toujou enpekab sa m fèt pou m pataje.

Pataj sou kadans mwen

M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin kadans mwen nan mouvman ak konsyans atravè eritaj zansèt yo.

N ap elve konsyans nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.

Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.

Esans kadans mwen

Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 

iKadans World Dances Spirit Danses Artivist Mouvman se pou ou pou w pran san kondisyon, apresye, entegre epi pataje danse lavi w.

Pou mwen, se yon espas ki louvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl, Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou.

Kòm Nou se Yonnkonkèt tèt yonn se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.

''Li miyò pou fè konkèt, rèy, chefmèt tèt ou pase ou genyen mil batay. Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha

Kadans mwen danse lavi

Kadans mwen danse lavi! Mwen renmen danse!

Mwen rekonèt ke chemen an ap toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite. Mwen renmen danse!

Se yon demach entegral k ap boujonnen epi ki bezwen pou nou mete tout baryè atè. Mwen renmen danse!

Se yon vwayaj kote mwen kare nèt pou nou vibre ak tout grandè nanm nou sou tout wout chemen lavi nou.

Kadans danse lavi, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini

Danse lavi vle di vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen de tout grandè li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. 

Mwen chwazi danse lavi konsa pou m entegre toujou pi byen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik mouvman ak konsyans toulejou.

E oumenm?

Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, yon moman espesyal, lajwa danse lavi w epi defi swen tèt ou!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Jalon kadans mwen

Jalon kadans mwen se :

 • Mouvman yon bèl poupe tèt zoklo ki premye nan tout klas

 • Imigrasyon sot Ayiti rive Kanada kote kadans mwen vin pran enèji konplèks idantite

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan kadans tradisyonèl ayisyèn
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya

 • Inisyasyon entansif, Pwogram ete nan kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale

 • Manman pou kont mwen de fwa

 • Echèk rèv mwen pou m vin pedyat, pwofesè atizay, grandèt nan literati pou timoun, epi pwofesyonèl aeronotik

 • Enfiltrasyon lemonn biznis ak ekspètiz nan kontablite, administrasyon epi finans

 • Bay leson kadans tradisyonèl ayisyèn epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadans ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tambours et Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Chanjman de salarye nan administrasyon ak kontabilite pou estil lavi travayè endepandan nan domèn planifikasyon fiansye

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Evolisyon sit web sa a nan pataj sou fòs kadans kòm sous revolisyon mouvman ak konsyans pou nou danse lavi a epi kòm biznis anliy*.

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 

Ti chape sou biografi mwen

Mwen se apranti kadans etnològ. Mwen fèt ak vokasyon kadans etnològ sa a ke mwen devlope ak fòmasyon pratik epi aprantisaj otonòm. 

Mwen se yon sèl manman. Se mwen k frape, se mwen k reponn kòm potomitan fanmi an selon volonte m ak tout konsyans mwen epi nan sibkonsyan m. Mwen deklare byen bonè nan adolesans ke mwen vle gen timoun men mwen pa vle gen mari, malgre tout anvi viv lanmou ak yon konpayon.

Mwen devlope kapasite m pou m sèvi nou tout sou enflyans fòs nesesite m wè, pou kreye lakou byennèt ak richès total, individyèl epi kolektif, avèk entegrite.

Kadans se chwal batay mwen depi m piti, paske li toujou ban m elan pou m danse lavi san kontrent, andepi de mak san valè, moun atravè kilès mwen louvri je sou tè sa a, enprime sou mwwen.  

Mwen danse, mwen vin santi epi konnen ke mwen se moun valè total tout bon.

Pearl Primus eksprime li byen...

''Olye mwen grandi krochi anndan mwen tankou yon vye pye bwa defòme, mwen ka danse kolè m ak dlo nan je m.''  

~  Pearl Primus

Apenn mwen mache, mwen defye sa ki kanpe nan wout mwen pou m al nan bal kay granparan patènèl mwen.

Ti jenn famm, mwen pran leson balè jaz epi mwen reve danse ak pwofesyonèl tankou Louise Lapierre, Eddy Toussaint, Alvin Ailey...

Gran jenn fi, nan danse filozofi vodou, mwen reyalize ak emèvèyman ke rit kè m ak rit tanbou yo se yonn, ke vibrasyon rit origin mwen se refleksyon nanm mwen. Jès yo ak sa yo vle di fè m santi esans fondas mwen jouk nan zantray mwen.

Se konsa, plizyè jenn avè m nou vin fonde twoup kadans Gwoup Kiskeya nan kole zepòl pou nou viv bèl mèvèy sa yo pi djanm. Plis nou aprann danse origin nou, plis nou vin entim ak pwòp tèt nou pou nou reyalize bèl sinèji solidarite.

Nou plonje kè, kò, lespri ak nanm nou nan sous lakonesans depase tan sila a, ini pandan 10 zan.

Twa epizòd enpòtan vin travèse tankou bouldozè sous lajwa enfini sa a ki se sous reyalizasyon pwòt tèt mwen tou. 

Apre nesans dezyèm pitit mwen, pi bèl kado lavi a, mwen pran yon gwo chòk trayizon epi viv yon poukont mwen frèt sèk; patènite biolojik rejte epi zanmi gaye, vin pèdi, nan endiferans.

Nan peryòd ti jenn gason premye pitit mwen, mwen te fè fas ak wout ki pi difisil li te sanble m lè sa a, nan anbiskad sosyete sou kesyon lafanmi, lavi sosyal, ekonomik, marijuana epi pwoblèm rasyal.

Nan lavi pwofesyonèl mwen kòm yon ajan planifikasyon finansye ak Group Investors, mwen vin kole nan labirent biznis moun san figi.

Odela, danse lavi ankre nan lapèl nanm mwen ke m te kòmanse reponn ak Gwoup KiskeyaGwoup Kiskeya se premye ekspeyans biznis nan dyakout mwen epi motè bèl vizyon reyònman entènasyonal Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou.

Rive nan 50 lanne, se enèji vital kadans ki kenbe mwen djanm, ki ban mwen elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Kadans mwen toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni renmen danse.

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


* an anglè

** an fransè


soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...