° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen

Onè  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou se Youn  >   Jan mwen kadanse

Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen se nan jwenn mwayen pou enèji limyè nou ka reyonnen alawonnbadè.

Se ak konkèt tèt nou pou nou viv anfòm total, kè, kò, nanm ak lespri pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Reyonnen enèji limyè nou se deploye vibrasyon esans nou ki pa fèt pou ret antere, gaspiye.

Kadans se kannal resous total kapital fondamantal inivèsèl pou ede nou.

Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadans se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak pwisans rèy chèfmèt tèt nou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Jan mwen kadanse kenbe m fèm ak tout konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.

Pwisans prezans nou ak konsyans toujou aksesib pou nou jwi swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se kannal pou nou touche pwofonde nou.

Mwen se Tilarenn, apranti kadans etnològ

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph

Ti chape sou biografi mwen

Mwen se apranti kadans etnològ. Mwen fèt ak vokasyon kadans etnològ sa a ke mwen devlope ak fòmasyon pratik epi aprantisaj otonòm. 

Mwen se yon sèl manman. Se mwen k frape, se mwen k reponn kòm potomitan fanmi an selon volonte m ak tout konsyans mwen epi nan sibkonsyan m. Mwen deklare byen bonè nan adolesans ke mwen vle gen timoun men mwen pa vle gen mari, malgre tout anvi viv lanmou ak yon konpayon.

Mwen devlope kapasite m pou m sèvi nou tout sou enflyans fòs nesesite m wè, pou kreye lakou byennèt ak richès total, individyèl epi kolektif, avèk entegrite.

Kadans se chwal batay mwen depi m piti, paske li toujou ban m elan pou m danse lavi san kontrent, andepi de mak san valè, moun atravè kilès mwen louvri je sou tè sa a, enprime sou mwwen.  

Mwen danse, mwen vin santi epi konnen ke mwen se moun valè total tout bon.

Pearl Primus eksprime li byen...

''Olye mwen grandi krochi anndan mwen tankou yon vye pye bwa defòme, mwen ka danse kolè m ak dlo nan je m.''  

~  Pearl Primus

Apenn mwen mache, mwen defye sa ki kanpe nan wout mwen pou m al nan bal kay granparan patènèl mwen.

Ti jenn famm, mwen pran leson balè jaz epi mwen reve danse ak pwofesyonèl tankou Louise Lapierre, Eddy Toussaint, Alvin Ailey...

Gran jenn fi, nan danse filozofi vodou, mwen reyalize ak emèvèyman ke rit kè m ak rit tanbou yo se youn, ke vibrasyon rit origin mwen se refleksyon nanm mwen. Jès yo ak sa yo vle di fè m santi esans fondas mwen jouk nan zantray mwen.

Se konsa, plizyè jenn avè m nou vin fonde twoup kadans Gwoup Kiskeya nan kole zepòl pou nou viv bèl mèvèy sa yo pi djanm. Plis nou aprann danse origin nou, plis nou vin entim ak pwòp tèt nou pou nou reyalize bèl sinèji solidarite.

Nou plonje kè, kò, lespri ak nanm nou nan sous lakonesans depase tan sila a, ini pandan 10 zan.

Twa epizòd enpòtan vin travèse tankou bouldozè sous lajwa alenfini sa a ki se sous reyalizasyon pwòt tèt mwen tou. 

Apre nesans dezyèm pitit mwen, pi bèl kado lavi a, mwen pran yon gwo chòk trayizon epi viv yon poukont mwen frèt sèk; patènite biolojik rejte epi zanmi gaye, vin pèdi, nan endiferans.

Nan peryòd ti jenn gason premye pitit mwen, mwen te fè fas ak wout ki pi difisil li te sanble m lè sa a, nan anbiskad sosyete sou kesyon lafanmi, lavi sosyal, ekonomik, marijuana epi pwoblèm rasyal.

Nan lavi pwofesyonèl mwen kòm yon ajan planifikasyon finansye ak Group Investors, mwen vin kole nan labirent biznis moun san figi.

Odela, danse lavi ankre nan lapèl nanm mwen ke m te kòmanse reponn ak Gwoup KiskeyaGwoup Kiskeya se premye ekspeyans biznis nan dyakout mwen epi motè bèl vizyon reyònman entènasyonal Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Rive nan 50 lanne, se enèji vital kadans ki kenbe mwen djanm, ki ban mwen elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jan mwen kadanse toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou.

Mwen pi plis devlope vokasyon m nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik.

Mwen enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon kadans mwen toujou aklè pou byennèt total kapital. Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 

Vitalite m se fòs rasanbleman.

Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa anpwofondè alenfini, se sous motivasyon.

Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon lajwa pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, mwen vle nou  pou nou tout danse lavi nan limyè tout potansyèl mouvman ak konsyans nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè sou kadans mwen.

Tou rele m Tilarenn.

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadans mwen koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann ke nou dwe mèt pwòp tèt nou. 

Enèji mwen poze pou m manifeste ak lapawòl mwen toujou enpekab sa m fèt pou m pataje.

Pataj sou jan mwen kadanse

M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin eritaj zansèt yo atravè jan mwen kadanse sou chemen mouvman ak konsyans.

N ap elve konsyans nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.

Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.

Esans jan mwen kadanse

Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 

Kadansenou.com se pou ou pou w jwi prezans ou san kondisyon, pou w apresye, entegre epi pataje kadanse lavi w lib elibè.

Pou mwen, se yon espas ki louvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl, Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Kòm Nou se Younkonkèt tèt youn se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.


"Li miyò pou fè konkèt, rèy, chefmèt tèt ou 
pase ou genyen mil batay. Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha

Jan mwen kadanse sou wout lavi a

Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen se kadans mwen pou tout bagay.

Mwen rekonèt chemen an toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite.

Se yon demach entegral k ap boujonnen epi ki bezwen pou nou mete tout baryè atè. 

Se yon vwayaj kote mwen kare nèt pou nou vibre ak tout grandè nanm nou sou tout wout chemen lavi nou.

Kadans danse lavi, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini

Danse lavi vle di vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen de tout grandè li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. 

Mwen chwazi danse lavi konsa pou m entegre toujou pi byen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik mouvman ak konsyans toulejou.

E oumenm?

Kijan w kadanse?

Pataje santiman w, eksperyans ou, espwa w, lanmou mouvman w, lajwa kadanse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Jalon jan mwen kadanse

Jalon jan mwen kadanse se :

 • Mouvman timoun tèt zoklo epoutan premye nan tout klas

 • Imigrasyon sot Ayiti rive Kanada kote jan mwen kadanse vin pran enèji konplèks idantite

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan kadanse tradisyon Ayiti
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya

 • Inisyasyon entansif, Pwogram ete nan kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale

 • Manman pou kont mwen de fwa

 • Echèk rèv mwen pou m vin pedyat, pwofesè atizay, grandèt nan literati pou timoun, epi pwofesyonèl aeronotik

 • Enfiltrasyon lemonn biznis ak ekspètiz nan kontablite, administrasyon epi finans

 • Bay leson kadans tradisyonèl ayisyèn epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadans ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tambours et Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Chanjman de salarye nan administrasyon ak kontabilite pou estil lavi travayè endepandan nan domèn planifikasyon finansye

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Evolisyon sit web sa a sou fòs kadans prezans total nou kòm sous revolisyon mouvman ak konsyans epi kòm biznis anliy*.

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 

Rive nan 50 lanne, se enèji vital kadans ki kenbe mwen djanm, ki ban mwen elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jan mwen kadanse toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadans nou.

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


* an anglè

** an fransè

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../