Jan mwen kadanse fòs konkèt tèt mwen

Onè > Kadanse Nou Se Mouvman Konsyans Nou > Nou se Youn > Jan Mwen Kadanse: Turenne Joseph (Tilarenn), ki moun mwen ye

Jan mwen kadanse se jan mwen pran fòs konsyans chak mouvman pou konkèt tèt mwen, se jan mwen pran chemen prezans total mwen. Kadanse mwen toujou gide m pou m rekonèt kijan vwa mwen valid. 


Kadanse m se demach konkèt tèt mwen, pou mwen pi byen viv prezans total mwen.

Demach konkèt tèt nou se chèchè viv anfòm total, kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou ak ekilib epi amoni.

Viv prezans total nou se reyònman pwofonde nou nan tout bagay. Fè reyonnen pwofonde enèji limyè nou se deploye vibrasyon esans nou ki pa fèt pou ret antere, gaspiye.

Kadanse nou se kannal resous total kapital fondamantal inivèsèl pou ede nou.

Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadanse w se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak pwisans rèy chèfmèt tèt nou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Kadanse konkèt tèt nou pèmèt pwisans prezans total nou toujou aksesib fasil. Kadanse konkèt tèt nou, se kannal pou nou touche pwofonde nou.

Jan mwen kadanse kenbe m fèm ak konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.

Mwen se Tilarenn, apranti kadans etnològ

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph

Ti chape sou biografi mwen

Mwen kadanse nanm mwen, mwen vin santi epi konnen mwen se moun valè total tout bon.

Mwen se apranti kadans etnològ. Mwen fèt ak vokasyon kadans etnològ sa a ke mwen devlope ak fòmasyon pratik epi aprantisaj otonòm. 

Mwen se yon sèl manman. Se mwen k frape, se mwen k reponn kòm potomitan fanmi an selon volonte m ak tout konsyans mwen epi nan sibkonsyan m. Mwen deklare byen bonè nan adolesans ke mwen vle gen timoun men mwen pa vle gen mari, malgre rèv lanmou yon konpayon.

Mwen devlope kapasite m pou m sèvi nou tout sou enflyans fòs nesesite m wè, pou kreye lakou byennèt ak richès total, individyèl epi kolektif, avèk entegrite.

Kadanse m se chwal batay mwen depi m piti, paske li toujou ban m elan pou m kadanse lavi a san kontrent, andepi de mak san valè, moun atravè kilès mwen louvri je sou tè sa a, enprime sou mwwen.  

Mwen kadanse nanm mwen, mwen vin santi epi konnen mwen se moun valè total tout bon.

"Mwen kadanse nanm mwen, mwen vin santi epi konnen mwen se moun valè total tout bon." ~ Tilarenn | Photo: Wesley Rigaud, 2015

Pearl Primus kominike santiman mwen byen...

''Olye mwen grandi krochi anndan mwen tankou yon vye pye bwa defòme, mwen danse kolè m ak dlo nan je m.''  

 Pearl Primus

Apenn mwen mache, mwen defye tout sa ki kanpe nan wout mwen pou m al nan bal kay granparan patènèl mwen.

Ti jenn famm, mwen pran leson balè jaz epi mwen reve danse ak pwofesyonèl tankou Louise Lapierre, Eddy Toussaint, Alvin Ailey...

Gran jenn fi, nan danse filozofi vodou, mwen reyalize ak emèvèyman ke rit kè m ak rit tanbou yo se youn, ke vibrasyon rit origin mwen se refleksyon nanm mwen. Jès yo ak sa yo vle di fè m santi esans fondas mwen jouk nan zantray mwen.

Se konsa, plizyè jenn avè m nou vin fonde twoup kadans Gwoup Kiskeya nan kole zepòl pou nou viv bèl mèvèy sa yo pi djanm. Plis nou aprann danse origin nou, plis nou vin entim ak pwòp tèt nou pou nou reyalize bèl sinèji solidarite.

Nou plonje kè, kò, lespri ak nanm nou nan sous lakonesans depase tan sila a, ini pandan 10 zan.

Twa epizòd enpòtan vin travèse tankou bouldozè sous lajwa alenfini sa a ki se sous reyalizasyon pwòt tèt mwen tou. 

Apre nesans dezyèm pitit mwen, pi bèl kado lavi a, mwen pran yon gwo chòk trayizon epi viv yon poukont mwen frèt sèk; patènite biolojik rejte epi zanmi gaye, vin pèdi, nan endiferans.

Nan peryòd ti jenn gason premye pitit mwen, mwen te fè fas ak wout ki pi difisil li te sanble m lè sa a, nan anbiskad sosyete sou kesyon lafanmi, lavi sosyal, ekonomik, marijuana epi pwoblèm rasyal.

Nan lavi pwofesyonèl mwen kòm yon ajan planifikasyon finansye ak Group Investors, mwen vin kole nan labirent biznis moun san figi.

Odela, danse lavi ankre nan lapèl nanm mwen ke m te kòmanse reponn ak Gwoup KiskeyaGwoup Kiskeya se premye ekspeyans biznis nan dyakout mwen epi motè bèl vizyon reyònman entènasyonal Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Mwen depase 50 lane epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jan mwen kadanse toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou.


Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

Mwen pi plis devlope vokasyon m nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik.

Mwen enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon kadanse mwen toujou aklè pou byennèt total kapital. Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 

Vitalite m se fòs rasanbleman.

Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa anpwofondè alenfini, se sous motivasyon.

Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, mwen vle pou nou tout kadanse lavi nan limyè tout potansyèl konsyans mouvman nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè.

Tou rele m Tilarenn.

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadanse mwen koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann nou dwe mèt pwòp tèt nou. 

Enèji mwen poze pou m manifeste ak lapawòl mwen toujou enpekab sa m fèt pou m pataje.

Pataj sou jan mwen kadanse

M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin eritaj zansèt yo atravè jan mwen kadanse sou chemen prezans total nou.

N ap elve konsyans nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.

Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.

Esans jan mwen kadanse

Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 

Kadansenou.com se pou ou pou w jwi prezans total ou san kondisyon, pou w apresye, entegre epi pataje kadanse lavi w lib elibè.

Pou mwen, se yon espas ki louvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl, Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Kòm Nou se Younkonkèt tèt youn se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.

"Li miyò pou fè konkèt, rèy, chefmèt tèt ou pase ou genyen mil batay. Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha

Otopòtrè: envitasyon pou nou pataje epi kadanse prezans total nou | Turenne / TilarennOtopòtrè: envitasyon pou nou pataje epi kadanse prezans total nou | Turenne / Tilarenn

Jan mwen kadanse sou wout lavi a

Jan mwen kadanse  se  konkèt tèt mwen kote m pase ak nan tout sa m ap fè.

Mwen rekonèt chemen an toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite.

Se yon demach entegral ki bezwen pou tout baryè atè. 

Se yon vwayaj ki mande pran chemen ekilib ak amoni sou tout wout.

Kadanse nou, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini

Mwen chwazi kadanse pou nou vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen ak tout grandè li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. 

Mwen chwazi kadanse pou nou entegre toujou pi byen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik prezans total nou ak konsyans mouvman nou, nan chak moman, toulejou.

E oumenm?

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, defi swen tèt ak konkèt tèt ou, kadanse prezans total ou, lajwa kadanse lavi w...

Pawòl pou ou...

Jalon jan mwen kadanse

Mwen depase 50 lane epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jalon jan mwen kadanse se :

 • Timoun rebèl nan kè epoutan premye nan tout klas

 • Imigrasyon sot Ayiti rive Kanada kote jan mwen kadanse vin pran enèji konplèks idantite

 • Fòmasyon san rete ak devlopman kadanse tradisyon Ayiti
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya

 • Inisyasyon entansif, Pwogram ete kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale

 • Manman pou kont mwen de fwa

 • Echèk rèv mwen pou m vin pedyat, pwofesè atizay, grandèt nan literati pou timoun, epi pwofesyonèl aeronotik

 • Enfiltrasyon lemonn biznis ak ekspètiz nan kontablite, administrasyon epi finans

 • Bay leson kadanse tradisyon Ayiti epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadanse ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tambours et Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Chanjman de salarye nan administrasyon ak kontabilite pou estil lavi travayè endepandan nan domèn planifikasyon finansye

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Evolisyon sit web sa a sou kadans prezans total nou kòm sous revolisyon konsyans mouvman nou pou konkèt tèt nou epi kòm biznis anliy*.

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 

Mwen depase 50 lanne epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou. | Pwogram: Omaj Memwa souf lavi Maya Angelou tankou omaj memwa zansèt nou yo | Credit photo : Wesley RigaudOlye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou. Nou se youn.|
Pwogram: Memwa souf lavi Maya Angelou tankou yon omaj memwa souf lavi tout zansèt nou yo.| Credit photo : Wesley Rigaud | "Pou kont mwen, mwen fè prezans tankou dis mil" ~ Maya Angelou

Jan mwen kadanse toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou.

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, defi swen tèt ak konkèt tèt ou, kadanse prezans total ou, lajwa kadanse lavi w...

Pawòl pou ou...


* an anglè

** an fransè

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa prezans total nou pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans konsyans mouvman nou.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../