kadans konkèt tèt nou nan lajwa pwisans mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

° 5 moman majik konsyans total

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Danse lavi ak richèkonkèt pwop tèt nou

Akèy  >  Entwodiksyon: Lespri Nanm Kadans  >  Ki Moun Mwen Ye Danse lavi se chwazi viv richès konkèt pwòp tèt nou epi repann enèji limyè nou. Konkèt pwòp tèt nou se viv anfòm total, kè, kò ak lespri epi ak ekilib epi amoni alawonnbadè. Repann enèji limyè nou se deploye vibrasyon esans nanm nou. Kadans se kannal resous byennèt total kapital fondamantal inivèsèl pou ede nou.


Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadans se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak lajwa rèy chèfmèt tèt nou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Kadans kenbe m fèm ak tout konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.


Pwisans konsyans nou toujou aksesib pou nou jwi konkèt pwòp tèt nou alòske n ap viv eritaj danse kadans nou epi touche zèt pwofon nou.
Mwen se Tilarenn

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph, appranti kadans etnològ.


Mwen devlope vokasyon m pi plis nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik nan Inivèsite Laval.

Mwen konn enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon m toujou aklè pou byennèt total kapital. 
Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 
Vitalite m se fòs rasanbleman.
Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa alenfini, se sous motivasyon.


Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon lajwa an pwofondè, mwen vle mennen tout moun danse lavi nan limyè tout potansyèl mouvman ak konsyans nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè.


Tou rele m Tilarenn.


Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadans lavi koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann ke nou dwe mèt pwòp tèt nou. 


Mwen la pou m manifeste sa m fèt pou m pataje.


Pataj pou nou danse tout richès lavi 


M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin kadans nou nan mouvman ak konsyans atravè eritaj zansèt yo.

N ap elve konsyans nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.


Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.


Nou dwe danse esans nou !


Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 


Kadans World Dances Spirit Danses se pou ou pou w pran san kondisyon, apresye, entegre epi pataje fòs kadans lavi. Pou mwen, se yon espas ki louvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl nou, Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Lavi.

Kòm Nou se Yonnenèji chak zèt ki nouri pozitivman se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.

''Li miyò pou fè konkèt rèy, chefmèt tèt ou pase ou genyen mil batay. Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha


Kadans danse lavi m


Lavi m se yon jounen sou kadans! Mwen renmen danse!


Mwen rekonèt ke chemen an ap toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite. Mwen renmen danse!

Se yon demach entegral k ap boujonnen epi ki bezwen pou nou mete tout baryè atè. Mwen renmen danse!

Se yon vwayaj kote mwen kare nèt pou nou vibre ak tout grandè nanm nou sou tout wout chemen lavi nou.


Kadans nan lavi, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini


Danse lavi vle di vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen de tout grandè li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. Mwen chwazi mòd lavi sa a epi pou m entegre toujou pi byen fòs revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik ak espirityèl mouvman ak konsyans nan lavi detoulejou mwen. E oumenm?


Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...Jalon jounen danse lavi m


Jalon jounen lavi mwen se  :

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan kadans tradisyonèl ayisyen
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya

 • Initiasyon entansif, Pwogram ete nan kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale

 • Manman de fwa

 • Bay leson kadans tradisyonèl ayisyèn epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadans ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tambours et Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Chanjman de salarye nan administrasyon ak kontabilite pou estil lavi travayè endepandan nan domèn planifikasyon fiansye

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Evolisyon sit web sa a nan pataj sou fòs kadans kòm sous revolisyon mouvman ak konsyans pou nou danse lavi a epi kòmbiznis anliy*.

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 


Ti chape sou biografi mwen


Mwen se apranti kadans etnològ. Mwen fèt ak vokasyon kadans etnològ sa a ke mwen devlope ak fòmasyon pratik epi aprantisaj otonòm. Mwen se yon sèl manman. Se mwen k frape, se mwen k reponn kòm potomitan fanmi an selon volonte m ak tout konsyans mwen epi nan sibkonsyan m. Mwen deklare byen bonè nan adolesans ke mwen vle gen timoun men mwen pa vle gen mari, malgre tout anvi viv lanmou ak yon konpayon.


Mwen devlope kapasite m pou m sèvi nou tout sou enflyans fòs nesesite m wè, pou kreye lakou byennèt ak richès total, individyèl epi kolektif, avèk entegrite.

Kadans se chwal batay mwen depi m piti, paske li toujou ban m elan pou m danse lavi san kontrent, andepi de mak san valè, moun atravè kilès mwen louvri je sou tè sa a, enprime sou mwwen.  Mwen danse, mwen vin santi epi konnen ke mwen se moun valè total tout bon. Pearl Primus eksprime li byen...

''Olye mwen grandi krochi anndan mwen tankou yon vye pye bwa defòme, mwen ka danse kolè m ak dlo nan je m.''  

~  Pearl Primus

Apenn mwen mache, mwen defye sa ki kanpe nan wout mwen pou m al nan bal kay granparan patènèl mwen. Ti jenn famm, mwen pran leson balè jaz epi mwen reve danse ak pwofesyonèl tankou Louise Lapierre, Eddy Toussaint, Alvin Ailey...

Gran jenn fi, nan danse filozofi vodou, mwen reyalize ak emèvèyman ke rit kè m ak rit tanbou yo se yonn, ke vibrasyon rit origin mwen se refleksyon nanm mwen. Jès yo ak sa yo vle di fè m santi esans fondas mwen jouk nan zantray mwen.

Se konsa, plizyè jenn avè m nou vin fonde twoup kadans Gwoup Kiskeya nan kole zepòl pou nou viv bèl mèvèy sa yo pi djanm. Plis nou aprann danse origin nou, plis nou vin entim ak pwòp tèt nou pou nou reyalize bèl sinèji solidarite. Nou plonje lespri, kò ak nanm nou nan sous lakonesans depase tan sila a, ini pandan 10 zan.

Twa epizòd enpòtan vin travèse tankou bouldozè sous lajwa enfini sa a ki se sous reyalizasyon pwòt tèt mwen tou. 

Apre nesans dezyèm pitit mwen, pi bèl kado lavi a, mwen pran yon gwo chòk trayizon epi viv yon poukont mwen frèt sèk; patènite biolojik rejte epi zanmi gaye, vin pèdi, nan endiferans.

Nan peryòd adolesan premye pitit mwen, mwen te fè fas ak wout ki pi difisil li te sanble m lè sa a, nan anbiskad sosyete sou kesyon lafanmi, lavi sosyal, ekonomik, marijuana epi pwoblèm rasyal.

Nan lavi pwofesyonèl mwen kòm yon ajan planifikasyon finansye ak Group Investors, mwen vin kole nan labirent biznis moun san figi.


Odela, danse lavi ankre nan lapèl nanm mwen ke m te kòmanse reponn ak Gwoup KiskeyaGwoup Kiskeya se premye ekspeyans biznis nan dyakout mwen epi motè bèl vizyon reyònman entènasyonal Lakou Sivilizasyon Sakre Sou Kadans Lavi nan danse tradisyon.


Rive nan 50 lanne, se enèji vital kadans ki kenbe mwen djanm, ki ban mwen elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an. Danse lavi toujou rete yon elan lanmou enfini ak kè toujou plis konsyan.


Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


* an anglè
** an fransè


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon konkèt tèt nou
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital nou ki se revolisyon mouvman ak konsyans pou ekilib ak amoni sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Commentaires !   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...