lanmou pou eritaj
Ou se pitit linivè

Nou se pitit linivè

Koute chante w epi kadanse rit nanm ou. Se kado lanmou sa kadanse nou gen pou eritaj.

Lavi a pa fasil. Chemen yo pa klè pou nou soti nan yon sezon rive nan lòt. Kote pou nou mete konfyans nou se jwèt bolèt anpil fwa.

Pa gen pwomès pou nou kenbe. Linivè se lenfini. Nou lye ak linivè. Nou se sous lavi lè nou kadanse nanm louvri.

Rasin nou pa nan men pèsonn.

Sa nou mete nan tèt nou bay reyalite nou nesans.

Rèv nou se manman espas nou kreye nan linivè.

Rèv nou vin reyalite nou.

Pa janm pè louvri kè nou.

Kadanse rit nanm ou.

Antoutonè,

Turenne Joseph (Tilarenn), apranti kadans etnològ ♥
l'amour en héritage
Tu es enfant de l'univers

Nous sommes des enfants de l'univers

Ecoute ta propre chanson et danse ta propre danse à l'univers. C'est ce cadeau d'amour que nous offre la danse en héritage.

La vie n'est pas facile. Il n'y a pas de directives claires quant nous passons d'une saison à l'autre. Où mettre sa confiance est souvent un jeu trompeur.

Il n'y a pas de promesse à retenir. L'univers est infini. Nous sommes lié.e.s à l'univers. Nous sommes sources de vie lorsque nous dansons l'âme libre.

Nos racines ne sont à personne.

Nos pensées donnent naissance à notre realité.

Nos rêves sont les fondements de l'espace que nous créons dans l'univers.

Nos rêves deviennent la réalité.

Gardons notre coeur ouvert sans peur.

Danse ta propre danse à l'univers.

Chaleureusement,

Turenne Joseph (Tilarenn), apprentie danse ethnologue ♥
love inheritance
You are a child of the universe

We are children of the universe

Hear your song and dance the rhythm of your soul. This is the gift of love we inherit from dances.

Life is not easy. There's no clear direction from one season to another. Where to put our trust is often a fool's game.

There's no promise to hold on. The universe is infinite. We are linked to the universe. We are sources of life as we dance soul free.

Our roots are no one's.

As we think, we give birth to our reality.

Our dreams are the foundation of the space we create in the universe.

Our dreams become reality.

Don't we ever fear to keep our heart open.

Dance the rhythm of your soul.

Warmly,

Turenne Joseph (Tilarenn), dance ethnologist apprentice ♥