Nou se Yonn

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Ki Moun Mwen Ye  >  Nou se Yonn


Nou se Yonn! Nou reflete sou yonn ak lòt tankou miwa Pye Bwa Lavi a, andan tankou deyò. Nan miwa Pye  Bwa Lavi a, mwen se oumenn epi tout moun epi tout bagay. Mwen se oumenm epi tout moun ki vin konekte avè nou sou paj sa a ak tout paj ki fè lyen avè l.


Eske w kwè nan abondans atravè kreyativite, entegrite epi lanmou avèk ekilib nan amoni mouvman ak konsyans, konpreyansyon pwofondè pwòp tèt nou, respè nan rapò nou yonn ak lòt epi kilti byennèt kò, nanm ak lespri nou?


Se konsa mwen wè aklè, mwen menm avè w, chak jou ak plis fòs. Nou viv, n ap vini epi n ap rete modle ak sa nou panse. Se yon lwa fondamantal lanati. 


Chak ti mòso pataj, se yon eleman kle nan fondas pye bwa lavi nou k ap fleri oubyen yon pousyè zetwal k ap klere chemen an pi plis toujou.


Nou kapab kreye lakou byennèt ak richès total entegral pou tout jenerasyon, kare pou nou tout byen danse lavi a.


Si w konprann li byen, kadans danse kenbe pouvwa revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl.


Danse lavi


Nou se yonn ak tout bagay fasil pou nou kenbe boulon ti katkat nou epi kreye lakou byennèt ak richès total entegral avèk bèl sous enèji vital mouvman ak konsyans, tankou kadans pami zòt, swen ki nouri jis nan nannan epi kreyativite lib.


Pa di m twò seryèz! Nou nan senplisite tout sa ki otantik epi ki mande zorèy atantif k ap koute ak kè leje epi kè sensè.


prann, appresye, entegre


Nou se yonn lè nou pran, apresye epi entegre kadans kòm sous enspirasyon pou enèji vital nou toujou vibre ak tout fòs li, sou baz byenfè ki fizik, sosyal, emosyonèl epi espirityèl avèk entegrasyon valè ekonomik ki djanm pou tout jenerayon.


Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè.

Pye Bwa Lavi Afrik | Nou se YonnPye Bwa Lavi Afrik


Nou se Yonn pou soulve yonn lòt ak atizay aktivis 


Atizay aktivis se aksyon nou nan mouvman ak konsyans ak tout kè nanm kadans nou. Pye bwa lavi a, anndan tankou deyò, ap fleri sou aksyon sa yo tandike n ap pran rasin pi byen. 


Nou se yonn pou nou reklame byenfè danse ki se sous enspirasyon nan chemen ki pa toujou deja trase.


Atelye sou richès kadans tradisyonèl nan lemonn aktyèlman nan wout. Atelye yo koresponn ak engajman nou ki se viv ak ekilib epi amoni depase tan an, alawonnbadè, pou nou kare pi byen pou nou danse lavi.


Nou gen 20 ane nan kouti, n ap bati fondasyon bèl konpayi solidarite entènasyonal, Lakou Sivilizasyon Sakre Sou Kadans Lavi, ak valè ki ankre nan respè tout kilti, fondas yo epi environman yo.


Nou asosye tou ak Usana Health Sciences*/** pou ogmante konesans ak konsyans sou kesyon lasante nan jounen jodi a. Nou afilye ak SiteSell* pou sistèm entegre sanparèy li ki asire siksè nan biznis entènèt. Nou pwopose tou yon plan pwosperite ak ZRII*.


Nou se yonn pou nou danse lavi, fè nanm nou vibre nan tout aspè lavi a pou chalè chak moman chaje ak kreyativite mouvman ak konsyans epi pasyon, ekilib ak amoni alawonnbadè.


Annou kreye lakou byennèt ak richès total entegral, yon moun alafwa... Jwèt timoun chaje ak lanmou !


Kijan pou nou kreye lakou byennèt ak richès total entegral ?

 1. Itilize fòs byenfè kadans nan mouvman ak konsyans pou tabli baz ak kè yon fondasyon byennèt kò, nanm ak lespri ki solid, depase tan an.

 2. Reyalize, sa ki toujou nan lespri w, se sa w ye epi se konsa w ap evolye.

 3. Manbre kouraj ou pou w  pran opòtinite ak entegrite epi bati lidèchip ak bon jan ekzanp.


 • Tankou siwo rale myèl, yon menm vibrasyon pou rale nou tout.

   Vibrasyon sila a, se lanmidon lakòl pou kenbe nou ansanm djanm, solidè, nan tout sa n ap fè.

   Vibrasyon sila a, layite nan tout kè nou, anndan nannan nou, nan fon zantray nou.

   Vibrasyon sila a, se fòs pou nou sanble kouray nan menm dyakout, kole zepòl pou kreye, vanse, pwogrese, fè reyònnen, manifeste tout fòs loray ak sajès zansèt, bèlte, enèji, ki lakay, nan zantray nou.

   Vibrasyon sila a, se pou nou pataje, soulve yonn lòt, li pa dwe ret antere, gaspiye...


Nou se souf lavi lè nou pran danse nanm louvri...


Contact / Communication / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


* an anglè
** an fransèHave your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...