Vwayaj ak nanm kadans ou

   pou w danse nanm ou

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans Vin viv ak nanm kadans rit danse,
bèl eritaj nou,
lajwa fondas ou nan mouvman ak konsyans,
alòske w ap vwayaje nan lemonn pi lwen pase tan...

Aprann kouman mouvman ak konsyans kapab avive pwisans fòs enteryè w pou w viv ak ekilib epi amoni alawonnbadè, 
danse nanm ou.

Sa danse bay?

Mwen ankouraje w pwofite fè
vwayaj sila a nan mouvman ak konsyans,
pi lwen pase tan an.
Pa ale nan twòp lojik oswa analiz san bout.
Kite tout zèt ou viv moman an.
Kite rit nanm mo yo soulve w.

Entè-aji alèz !
Poze kesyon kò w
kè w, lespri w ak nanm ou santi.
Kite maji nanm kadans rit danse deplwaye!

Si w konprann li byen, kadans nan danse kenbe pouvwa revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl.

Maji nanm kadans rit danse | Zèv atis Reginald Nazaire / NAZAREGI


Tout rit danse ki genyen nan lemonn grandi toupatou sou planèt la alòske nou bezwen libere pawòl nou epi pataje kwayans nou, kè sote nou ak valè nou. 

Kadans rit danse se mwayen tout moun rekonèt kòm kannal vibrasyon enèji lèzom epi sous plezi diven ak bèl detant.

Tout moun konnen kadans rit danse transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. Ou dakò?


Kadans rit danse depase kò nou, depase tan an epi ap nouri fondas nanm nou.

Pearl Primus di aklè kouman kadans rit danse aprann nou depase tan an epi depase tout baryè kiltirèl ki kapab egziste :

''Kadans rit danse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou,
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.          

My Statement in Accelerated Motion Dance History


Kijan nou ka jwi 
eritaj kadans rit danse?

Kadans rit ak dans se mwayen tout moun rekonèt kòm kannal vibrasyon enèji lezòm | Nanm kadans: zèv Tilarenn

Kèlkeswa laj ou, abilite w ak fòm fizik ou, ou kapab santi jouk nan zantray ou, avantaj eritaJ danse pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, ak kadans rit. 

Rit chita toupatou nan lavi nou.
Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak rit souf ou. 


Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak kadans rit, lè nou pran li natirèl san kondisyon, apresye li epi entegre fòs li :

Nou pran san kondisyon lè n ap viv ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou apresye sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji vital pozitif la pou nou viv li plis an pwofondè, integre fòs li epi rafine konsyans nou.


Ki kote n ap rive ak vwayaj sila a

nan kè nanm kadans nou?


N ap konekte ak moun toupatou sou latè epi n ap pran aprantisaj nan eksperyans lan san kondisyon.

N ap pataje richès la epi n ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini ansanm ak konfyans pou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

Nou konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.


Nanm kadans konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi
pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas rit nanm nou, nannan entim nou.


Ki valè ki gen nan rive jwenn rit nanm nou, depase kò nou, depase tan an?


Nou te tout yon fwa, yon ti kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

N ap mache konnen tradisyon rit danse zansèt nou yo ak fason nanm kadans yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap dekouvri ke eritaj espirityèl ki nan danse se enèji lavi nou, rit nanm nou, esans nou ki se limyè.


Onè ! Pran plas alèz...


Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a ak kadans rit danse nan lemonn.

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan kwaze chemen mondyal sila a.

Kadans World Dance Spirit Danses se espas pou nou pran daso lemonn epi reklame eritaj kadans rit danse nou, kit nou avèk fanmi nou, kit nou pou kont nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la, n ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou. 

N ap resevwa epi simaye pawòl pale kadans an amoni ak mache konnen nou sou nanm kadans nan tradisyon ak atizay sou danse epi byennèt espirityèl ak lakou sakre nan lemonn.

N ap aprann anpil danse, n ap aprann travay kò nou.

N ap entegre lemonn entye ak Rezo kadans rit danse.

N ap devlope konesans tèt nou pi plis, nan mouvman ak konsyans, pou nou jwi tout fòs lajwa ki depase tan epi, rejwenn limyè nou ye toujou plis, danse nanm nou.


''Pou konprann kilti yon pèp, etidye jan l danse.
Pou konprann danse l, etidye pèp la.''

 ~ Chuck Davis


Eske w danse ?

Pataje avè n!

Pataje santiman w, eksperyans, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Men kè jounen nou nan mouvman ak konsyans sou rit nanm kadans nou
Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...