Ekilib ak amoni sou kadans mouvman ak konsyans

°  resevwa bèl zèv pawòl sajès nou met ansanm pou ou

A l'infini, au bout de nos rêves et au-delà pour toujours danser sa vie…| beyond our top potential wildest dreams to fully dance life…| pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi...


Gadyen lakou sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi a...

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Lakou SakreNou tout pote anndan nou esans lakou sakre sivilizasyon ke nou se desandan yo. Yon fòs elemantal. Fòs elemantal paske se sous souch rasin nou.

Konsyans sa fondamantal pou retabli amoni ki konpwomèt nan lawonn limanite.Jan mwen koute konsyans sa a vin louvri lespri m, sa gen plis pase 20 lane, pou m travay sou reyònman konsèp Lakou sa a pou relye chak grenn moun ak esans sakre nanm limanite.

Sete nan epok la yon evidans.  Jodi a, se yon egzijans ki pran rasin nan nannan nanm mwen.

Bezwen nan tan an te pou pwouve egzistans mwen ki gen souch li nan gran sivilizasyon pwogresis ki se eritaj filyasyon m ak zansèt yo. 

Konviksyon jodi a, se ke tout moun dwe rekonèt fòs esans zansèt yo ki depase tan, epi ki toujou la, nan mezi nou pare.

Sivilizasyon endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, nan lawonn lakou sakre yo, pote yon flanm ki pa nan pare pou l tenyen.

Mete limyè sou yo epi bay kilti sa yo reyònman se favorize pran konsyans tout moun ke...


lè nou sezi flanm sa a, apresye li, fè kò ak li avèk respè epi entegrite, l ap asire fòs ekilib ak amoni nan tout sa n ap viv, pou tèt nou epi pou tout limanite. Nou tout se gadyen esans sakre nanm limanite.


"Se Mèt Kò Ki Veye Kò" 
 ~   pwovèb kreyòlKote aplon vanyans mwen sa soti ?

Kòm mwen fèt Ayiti, mwen pote rasin endijèn, kemèt / nibyen ak karayib nan zantray mwen.

Ide reyònman Lakou Sakre Sivilizasyon Nou an vin enpoze li pandan etid lang ak atizay mwen nan Inivèsite Otawa. Alòs, mwen te plis nan bibliyotèk pase nan klas.

Pou kòz, bèl bibliyotèk gran enstitisyon sa a te ranpli ak dokiman sou listwa atizay ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib. Yon pakèt richès anverite.

Men kwè l, pa kwè l, pa te gen anyen nan fòmasyon inivèsite a, teyorik tankou pratik, sou istwa atizay ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, tankou si yo pa te gen egzistans pwòp yo.

Eta bagay sa a, te vin chèche m byen lwen; lemonn te eksprime aklè ke mwen pa genyen egzistans pwòp. Kòm nou konnen Nou se Yonn, reparasyon esansyèl.

Se konsa mwen pran desizyon pou mwen mete limyè sou limanite nan tout entegralite li. Se la aplon vanyans mwen soti.


"Yon fanm an amoni ak lespri l,
se tankou larivyè k ap desann.
Li mache kote pou l ale san pretansyon epi li rive kote l gen pou l rive
pare pou li chèfmèt tèt li san kondisyon."  

~  Maya Angelou


Eske w konnen ke nou tout se endijèn ?


Pèp endijèn simaye sou tout kontinan sou planèt la.

Tout moun gen konsyans ke yo viv anpil diskriminasyon pou mete yo ba nèt epi elimine yo. Anpil kote, sa senble yon reyisit total annaparans.

Tout moun ka wè ke andepidetou, yo rive kenbe vivan esans kilti zansèt ki se eritaj yo.

Memwa eritaj sa viv nan chak grenn moun.


"Moun ki pa ka renouvle nesans li ap pare lanmò li" 

 ~   Bob Dylan


Esans nanm Lakou Sakre Sivilizasyon nou


Konsèp Lakou sa a se yon rechèch aksyon ki gen pou baz revandikasyon entegrite listwa limanite. Entegrite sa a, nou ka rekonèt li nan fon zantray zèt nou. Entegrite sa a vin reveye konsyans nou ke nou nan malè paske nou pa konn danse lavi.

Pwojè mwen pou montre ke tout bon, nou nan malè paske nou pa konn danse lavi, ap pran fòm sou non Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Lavi.Pwojè sa a se kote eritaj konesans zansèt yo pran plas dofis, nan pozisyon pou sèvi, fè pwomosyon epi difize rasin sajès zansèt yo, anpatikilye nan atizay kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib.

 Pwojè sa a nan anfans li. Estrikti pwojè a ap swiv fòm sa a:

  • Konpayi atizay sou danse nan rezidans pèmanan

  • klas pèfòmans ak atelye tematik lokal epi entènasyonal sou danse 

  • teyat ak estidyo pou echanj atistik, kiltirèl epi lokasyon

  • sant pou biznis ak rechèch epi konplèks imobilye rezidansyèl 

  • bibliyotèk ak boutik atizay kiltirèl epi lamanjay entènasyonal 

  • estrikti pou echanj lokal ak entènasyonal k ap ankouraje difizyon eritaj sansib.

Kadans World Dance Spirit Danses, louvri sou nanm vizyon Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Lavi.


Prensip Lakou Sakre Nan Lemonn


Ayiti : 12 Prensip Bwa Kayiman


Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...