Onè! Ou lakay ou
  nan mouvman ak konsyans
    nan kè nanm kadans...

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Ki Moun Mwen Ye?  >  Onè! Nan Kè Nanm Kadans / Kontak


tradisyon danse Gwoka | Deviant Art

Onè! Ou isit la, nan kè nanm kadans, lakay ou. Ouvri kè w nan mouvman ak konsyans pou w danse nanm ou...

Nanm kadans se kè mouvman ak konsyans epi vibrasyon nanm ou pou w viv chalè chak moman chaje ak kreyativite epi pasyon, ekilib ak amoni alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

Se yon gwo defi pou mwen pataje avè w nan plizyè lang, fòs mouvman ak konsyans nanm kadans ou ki se vanyans, lajwa, pasyon, byennèt ak lafòm total epi rasin, esans vitalite w!


Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital epi se bèl plezi pou mwen ofri w li. Se yon jounen kè kontan nètale ak boujònman fòs vanyans integrite kò ak kè nou. 


Pouvwa mouvman ak konsyans nanm kadans pou avive pwisans fòs enteryè nou pou nou viv ak ekilib epi amoni alawonnbadè simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn. Pataj sa fèt isit la epi sou blog nou ki se 
Artpreneure. Chwa non Artpreneure la siyifye zèv da ki se aksyon nan mouvman ak konsyans sou kè nanm kadans nou pami zòt.
Pataj Sou Renmen Danse

Mwen renmen danse nan mouvman ak konsyans

Pataj Sou Renmen Danse ba w okasyon pou w pataje tou lanmou mouvman danse w. Ou ka pale de eksperyans ou ak rit pawòl ki sòti nan kè w. Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase w ka imajine. 

Pawòl Pou Ou Si w Vle!

Pataje avè n!

Pataje santiman w, eksperyans, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje lanmou an touswit osnon pran tan w anvan pou wè ki nannan ki gen isit la. 
Ou ka pito vle nou fè konesans an premye sou Ki Moun Mwen Ye  Pou m Danse Lavi?.  Se Chwa w Nètale!


Mwen ankouraje w tou pou w pran vanyans nan kite zèt ou viv chak moman pou w aprann, apresye epi benefisye pi byen de vwayaj sou zèl nanm kadans sila...


Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!


Kè nanm kadans sila

Kè nanm kadans | Masai Women, Uziri Arts (13 X 19)

Paske mouvman ak konsyans se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan nanm kadans. 

W ap jwenn menm lespri mouvman ak konsyans nanm kadans nan Artpreneure Aktivis Art, blog nou ki ofri w bèl pawòl kadans pou rejwisans ou, epi boutik la, dance store gifts boutique danse boutik kadans, ki ofri w enspirasyons pou w danse lavi toujou...


Esans vitalite kè nanm kadans sila poze sou ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje pasyon sa avèk otantisite, vanyans epi entegrite. Kòm se ak mouvman danse mwen pi alèz pou m kominike, se yon defi sanparèy pou mwen eksprime pwisans mouvman ak konsyans nanm kadans avèk mo. 


Di m ki jan w ou wè sa kote pa w!


Kòmanse jounen w
 

Nanm kadans nan mouvman ak konsyans sou mizik tanbou

Kòmanse jounen w avè n la a 

Lanmou, lajwa, pasyon, ekilib ak amoni toupatou, nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout angajman wout la mande nan mouvman ak konsyans nanm kadans ou pou'w danse nanm ou pi lwen pase tan...


Se dans ki fè kè n bat! 
Kite nanm kadans ou ale lib!


* enfòmasyon an anglè sèlman


Contact / Communication / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...