Recueil de citations de danses en 15 moments magiques | Dances spirit book of dance quotes in 15 magic moments | Zév pawòl sajès sou kadans 15 moman majik

ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi lajwa konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa senk moman majik

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

3 cle kadans ki kenbe eritaj lafòm total kapital kò, kè, tèt ak nanm nou

 Akèy  >  Entwodiksyon : Lespri Nanm Kadans 3 cle kadans yo ki kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital kò, kè, tèt ak nanm nou se:

  - mouvman ak konsyans
  - konkèt tèt nou
  - ekilib ak amoni

Espas sa a se pou nou pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye eritaj fondamantal byennèt nou. Ak lafòm total kapital kò, kè, tèt ak nanm an amoni, nou mache sou chemen inivèsèl pwisans pi gran patrimwan nou tout bon, nan tout pwodondè lajwa konkèt pwòp tèt nou, ki se mouvman ak konsyans.

Mouvman ak konsyans an amoni ak kò nou, tankou rit kadans, se fòs revolisyon ki kapab avive pwisans fòs enteryè nou pou nou toujou apresye tèt nou pi byen ak prezans nou nan linivè. Mouvman ak konsyans sou kadans ekilib ak amoni langaj kò nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon. 


Pataj...

Mwen ankouraje w pran plas alèz.
Kite tout zèt ou viv moman yo. Kite rit nanm mo yo soulve w

Entè-aji! Pataje nètale!
Poze kesyon / bay repons
kò w, kè w, lespri w ak nanm ou santi, ou viv.
Kite maji nanm rit danse w deplwaye!

Toutotan nou konprann li byen, rit danse gen fòs revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl. Rit mouvman eksprime epi defini eksperyans kò nou jan nou chwazi.Poukisa nanm kadans?


Tout rit danse ki genyen nan lemonn grandi toupatou sou planèt la alòske nou bezwen libere lapawòl nou epi pataje kwayans nou, kè sote nou ak valè nou. 

Kadans rit danse se mwayen tout moun rekonèt kòm sous plezi diven ak bèl detant epi kannal vibrasyon enèji lèzom.

Nou tout konnen mouvman danse ak konsyans transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. Ou dakò?


Li depase kò nou, depase tan an epi li nouri fondas nanm nou.

Pearl Primus di aklè kouman mouvman danse aprann nou dekouple tan an epi depase tout baryè kiltirèl ki kapab egziste :

''Kadans rit danse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou,
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.          

My Statement in Accelerated Motion Dance History


Ki vize iltim nou
?


N ap konekte ak moun toupatou sou latè epi n ap pran aprantisaj nan eksperyans lan san kondisyon.

N ap pataje richès la epi n ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini ansanm ak plis konfyans pou n apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.


Nanm kadans konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi
pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas rit nanm nou, nannan entim nou.


N ap mache konnen tradisyon rit danse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn. N
 ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.

Nou te tout yon fwa, yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

N ap konprann toujou plis, ak tout pataj n ap fè, ke eritaj ki nan danse se enèji lavi nou, rit nanm nou, esans nou ki se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.


Kijan nou jwi bèl
eritaj sila a tout bon?


Kèlkeswa laj ou, abilite w ak fòm fizik ou, ou kapab santi jouk nan zantray ou, fòs eritaJ danse pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit. 

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou.
Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 


Nou devlope tout potansyèl kapasite vital nou ak rit, lè nou pran li natirèl san kondisyon, aprann apresye li pou entegre fòs li byen:

Nou pran san kondisyon lè n ap viv ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji vital pozitif la pou nou viv li plis an pwofondè, rafine konsyans nou epi entegre fòs rit yo toujou pi byen.


Onè ! Pran plas alèz...


Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a ak lemonn antye. Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan fòs kwaze chemen sila a pou nou pataje alèz ak konviksyon ak tout fòs enèji pozitif rit nanm nou nan danse lavi nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. N ap resevwa epi simaye pawòl sajès an amoni ak mache konnen nou sou tradisyonatizaylekòl epi byennèt espirityèl ak lakou sakre


N ap aprann anpil danse epi etidye byenfè entrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit danse.

N ap devlope konesans tèt nou pi plis, ak pwisans artivis revolisyon mouvman ak konsyans, pou nou jwi ekilib ak amoni tout fòs lajwa konkèt pwòp tèt nou depase tan, epi rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye, nan danse lavi nou.


''Pou konprann kilti yon pèp, etidye jan l danse.
Pou konprann danse l, etidye pèp la.''

 ~ Chuck Davis


Ki mouvman w?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Rezime kontni espas sila a


Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou sou pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital ki se mouvman ak konsyans pou revolisyon ekilib ak amoni, sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Recueil de citations de danses en 15 moments magiques | Dances spirit book of dance quotes in 15 magic moments | Zév pawòl sajès sou kadans 15 moman majik

Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

°  resevwa senk moman majik

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...