Lekòl pou danse se eritaj patrimwan mondyal

 Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Aprann danse  > Lekòl pou danseLekòl pou danse, se eritaj patrimwan mondyal tradisyon danse k ap fè w vwayaje nan tout kilti, ke edikasyon danse se kè lavi w oubyen ke w renmen aprann detanzantan, pasi pala. 

Danse nan klas kèlkeswa kote a rapwoche w de tradisyon danse toupatou sou planèt la. Se yon eksperyans vwayaj ki fò, ki ba w plis angajman pase vwayaj nan liv. Ou touche patrimwan mondyal danse ak tout zantray ou. 


Mwen apresye vwayaj nan liv epi nan danse.                 

Avèk liv, mwen kite imajinasyon m ale lib ak imaj nan tèt mwen. 

Ak danse, kò m menm pran lavi.

Pou amatè tankou pou pwofesyonèl ou pou senp plezi danse, depi nan ti lekòl katye rive nan enstitisyon nasyonal, lekòl bon kalite ap ofri eritaj tradisyon danse avèk respè, pou lakontantman w, limye lakonesans epi lemante fòs ou. Tout bon! 


Pran kritè sa yo pou chwazi lekòl ki bon pou ou:

 • repitasyon pwofesè
 • repitasyon lekòl la
 • pri klas yo 
 • vibrasyon jeneral
 • valè
 • rezo lekòl la
 • rapò pwofesyonèl
 • kliyantèl
 • kirikilòm


Itilize repètwa lekòl pou danse pou w wè ki mòd danse ou ta renmen epi jwenn ki kote ki plis nan gou w. 


Pou enfòmasyon rapid, ekri nan motè rechèch ou repètwa lekòl danse. W ap swiv li avèk non kote w vle pran leson yo.  Ou ka ajoute yon mòd danse pou rechèch la gen plis presizyon. Ou ka itilize tou lemonn pou ouvri rechèch la pi laj. 


Balanse chwa w avèk eleman pèsonalite tankou... 

 • mòd lekòl la ak klas epi teknik yo
 • grandè klas yo 
 • estil edikasyon an


Pran plezi pran leson kèlkeswa kote a


Ou pa bezwen lekòl pou danse pou w mete kò w an mouvman nan chemen w pou w danse nanm ou...

Aprann pou kont ou, se trè byen. 

Mouvman Street dance mete w nan vibrasyon enèji k ap leve nan fòs chak moman. 

Rityèl kominotè menen w nan kè tradisyon. 

Edikasyon sou entènèt ak klas nan lekòl pou danse pèmèt ou viv yon rapò ak eksperyans pèsonèl yon pwofesè osnon yon mantò.

Mwen viv moman mèvèy pou kont mwen, nan plezi tande mizik epi santi mouvman yo ak memwa kò m.


Poukisa pou w chwazi yon lekòl pou danse?


Bon, paske ou ka pèmèt ou, pou yonn.
Epi ou gen anpil chwa anplis ke w ka redwi tan aprantisaj la.

Abityèlman, se teknik, disiplin ak mantora ke w resevwa k ap valide chwa lekòl la. Se eleman sa yo tou ki plis aji sou diferans yon lekòl ak yon lòt. 


"Mwen byen sangle, mwen p ap foule"

~    pwovèb kreyòlViv kirikilòm nan lekòl pou danse, alèz, nan mezi pye w avèk ou san soulye


Yon klas, lepli souvan anndan, gen estrikti ki tabli dapre planifikasyon leson yo epi kirikilòm lekòl la.

Balè, se yon mòd danse ki popilè anpil.


Men, kirikilòm lekòl yo gen anpil chwa. Si m kòmanse nonmen yo, mwen pap janm fini, ak bollywood rive nan hip hop, danse laten yo, modèn epi kontanporen, tradisyon danse toupatou sou planèt la... List la gen manch long...

Eksperyans aprantisaj ou depann anpil de konesans, estil ak valè pwofesè a. Epi sa k ap aji tou, se kondisyon klas la menm, tankou kalite planche a, tanperati klas la, limyè atifisyèl osnon natirèl, si gen miwa ou si pa genyen, epi grandè espas la.

Yon kote ki espesyal se Toubab Dialaw nan peyi Senegal. Espas la louvri gran nèt, klas la fèt deyò epi se sab etidyan yo foule. Yo rele li Ecole des Sables. Se Germaine Acogny  ak Compagnie Jant Bi li a ki fonde l.

Kalite sou kisa nou danse ak konesans, estil epi valè pwofesè a gen anpil enpòtans. 

Jwenti w pa dakò travay sou nenpòt bagay. Ou pa vle kase anyen osnon blese kò w tou dousman paske w nan inyorans. 

Epi, pou pwofesè a, mwen gen preferans pou yon moun ki bay tradisyon ak koneksyon kò, nanm ak lespri ak mouvman inivèsèl depase tan, anpil valè. Yo gen visyon, rapò san jijman epi ouvèti lespri ki fè eksperyans vwayaj nan danse w sanparèy epi nan mesi w tout bon.
 

Mwen viv eksperyans amoni sa ak Zab Maboungou, yon metrès fanm nan ansèyman danse afriken kontanporen ak Compagnie Danse Nyata Nyata li fonde epi pwogram pwofesyonèl anndan l ke mwen t ap swiv, nan Montreal.


Antropoloji mouvman Street dance


Street dance pran sous li nan lavi lavil epi kilti hip hop. Se yon mouvman ki vin tèlman popilè ke jodi a ou jwenn klas yo nan lekòl pou danse. Mouvman an simaye tankou lapoud avèk pale pale epi media, sitou fim.

Eske w konnen fim dance battles tankou Step UpStep Up RevolutionYou Got ServedHoneyStreet Dance...?  Yo ban nou vibrasyon ki fò epi solid. Mwen gade fim yo ak gason m yo ak bèl plezi nèt.

Konsèp ofri mòd danse Street dance nan lekòl fè mwen vini sou yon tandans fò pou pran mòd danse ki egziste deja epi fè yo konnen gendelè yon tijan diferan, gendelè tankou yon kreyasyon pèsonèl ou pou tabli yon nouvèl vag.

Kote antropoloji, danse popilè nou jwenn nan klas lekòl jodi a, se fil ki pran rasin yo nan tradisyon danse.


Chemen yon jenn fanm tankou Fatima Robinson ki se yon gran koregraph, se reflè evolisyon street dance ak kilti hip hop depi yo pran elan yo pou rive nan rekonesans entènasyonal epi enplantasyon nan kilti lajenès toupatou sou planèt la. 


Bravo pou pwogram sou kadans pou jenn yo

Mwen apresye pwogram sou kadans pou jenn yo paske mwen gen anpil afeksyon pou lajenès anjeneral.  Tablo Pinterest Pwogram kadans jenn mwen an, se yon bon referans sou progwam ke mwen konnen.


Mwen gen anpil konsiderasyon pou Dansepyenu an Ayiti, C.D.C. La Termitière nan peyi Burkina Faso, The children of Angkor nan peyi Cambodge, Moving Into Dance MOPHATONG nan Afrik Disid, epi Aochan Kreyòl an Ayiti ak Brezil.

Lajenès se yon peryod gran defi pou jenn yo epi pou kominote yo.


Jenn k ap fè aktivite fizik gen bon konsantrasyon lespri, yo kannalise enèji yo epi yo devlope konesans pwòp tèt yo, ki fè yo byen konprann zèt yo ak fòs epi feblès yo. Danse bay benefis sa yo epi plis... 

Tankou dikton an di: vwayaj fòme lajenès.
Se konsa tou pou vwayaj nan danse ki aksesib fasil avèk lekòl pou danse ki ofri pi bèl fason pou nou dékouvri richès eritaj kilti nou ak tout lòt kilti nan lemonn. 

Kominote ki pran konsyans konprann byen ke pi bon envestisman ke nou ka fè se nan lajenès. 
 

Lekòl pou danse gen lajenès pou kliyantèl paske se yon mache ki gran anpil. 


Individi ak gwoup aktivis envesti nan pwogram pou lajenès nan bon pri osnon gratis pou timoun ak jenn gason epi jenn fi, ki byen souven nan kondisyon ki ka baskile fasil.

Nou jwenn pwogram danse pou jenn nan... 

- Kirikilòm espesyal pwogram atizay nan lekòl primè, segondè, kolèj, inivèsite, entèna.

- aktivite kominotè

- festival

- lekòl pou danse


Pwogram pou jenn nan lekòl pou danse osnon nan espas kominotè, bay lajenès bèl edikasyon epi yon baz solid pou viv bèl eksperyans lavi ak sipò pou yo grandi anfòm epi an fòs. 


"Yon moun ki resevwa bòn edikasyon ap ka chante epi danse bèl fason kè kontan"

~   Platon
Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...